Phát triển bền vững vùng nguyên liệu chè ở Tuyên Quang

\Những năm gần đây, nhờ thực hiện tốt việc cải tạo vườn chè, thay thế những giống chè cũ năng suất, chất lượng thấp bằng những giống chè mới có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao; đẩy mạnh việc cơ giới hóa sản xuất, đổi mới công nghệ chế biến qua đó giúp tăng năng suất, chất lượng cây chè Tuyên Quang. Nhờ đó, cây chè đã trở thành cây trồng chính, đóng vai trò quan trọng trong chương trình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Tuyên Quang.
 
 Cây chè trở thành cây trồng chính, đóng vai trò quan trọng trong chương trình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Tuyên Quang.

 Nông dân xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) thu hoạch chè. 

Nhờ đẩy mạnh việc cơ giới hóa trong sản xuất mà năng suất chè ở Tuyên Quang đã tăng lên đáng kể. 

Nông dân xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) thu hoạch chè. 


 

 

Đề xuất