Phát hành quyển sách “Phong trào yêu nước của đồng bào Khmer Trà Vinh”

Đây là công trình khoa học được tổ chức thực hiện qua gần 4 năm với sự đóng góp về tư liệu lịch sử của nhiều cán bộ cách mạng lão thành người dân tộc Khmer đã đảm nhận chức vụ lãnh đạo các cấp qua các thời kỳ. Với hơn 400 trang, 6 chương, quyển sách tổng kết ghi nhận khá đầy đủ về các phong trào tham gia kháng chiến, tổ chức làm cơ sở nuôi chứa cán bộ cách mạng, đấu tranh chính trị của đồng bào Khmer và các sư sãi trong 2 cuộc kháng chiến và xây dựng đất nước. 

Bìa quyển sách “Phong trào yêu nước của đồng bào Khmer Trà Vinh” 


Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh Trần Bình Trọng cho biết, quyển sách là nguồn tư liệu lịch sử quý báu để giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết dân tộc và yêu nước của đồng bào Khmer Trà Vinh. Bước đầu, Tỉnh ủy Trà Vinh sẽ phát hành 3.000 quyển sách đến các chùa Khmer, thư viện trường học, các địa phương có đông đồng bào Khmer và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long để giới thiệu, cổ vũ, phát huy tinh thần đoàn kết, yêu nước của đồng bào Khmer Trà Vinh nói riêng và đồng bào Khmer Nam bộ nói chung./. 


Đề xuất