Phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Lễ khai mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Tối 16/4, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã dự Chương trình khai mạc các hoạt động chào mừng Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam 2016. TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch nước tại Chương trình khai mạc: 

Thưa các đồng chí đại biểu, các vị khách quý! 

Thưa đồng chí, đồng bào! 

Hôm nay, trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và tích cực chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, tôi rất vui mừng đến dự Chương trình khai mạc các hoạt động chào mừng Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam. Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể đồng chí, đồng bào tới dự Chương trình khai mạc đầy ý nghĩa này. Nhân dịp này, tôi thân ái gửi tới cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam lời thăm hỏi và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. 

Phat bieu cua Chu tich nuoc Tran Dai Quang tai Le khai mac Ngay Van hoa cac dan toc Viet Nam hinh anh 1
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Lễ khai mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN


Thưa đồng chí, đồng bào! 

Văn hóa Việt Nam là thành quả hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước hào hùng, hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh Việt Nam, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc ta. 

Quan điểm nhất quán, xuyên suốt toàn bộ tiến trình lãnh đạo văn hóa của Đảng, Nhà nước ta là luôn khẳng định văn hóa là bộ phận khăng khít của sự nghiệp cách mạng, gắn bó sâu sắc với đời sống tinh thần của nhân dân. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” đã xác định mục tiêu xây dựng: “Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn mình”. Việc Chính phủ quyết định bắt đầu từ năm 2009 lấy ngày 19 tháng 4 hằng năm là Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa của 54 dân tộc anh em, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, nhân ái, thủy chung, khơi dậy lòng tự hào về đất nước Việt Nam anh hùng… 

Sáu năm qua, Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam đang từng bước lan tỏa và thấm sâu trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, thực sự trở thành ngày hội để đồng bào các dân tộc gặp gỡ, giao lưu, cùng nhau hòa mình trong các lễ hội truyền thống, qua đó góp phần giới thiệu và tôn vinh các giá trị văn hóa tốt đẹp, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của nhân dân ta. Nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được bảo tồn, tôn tạo; nhiều phong tục, tập quán của đồng bào các dân tộc được nghiên cứu, sưu tầm và phục dựng; sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân được quan tâm. Những hoạt đọng, việc làm thiết thực, có ý nghĩa về bảo tồn, phát huy di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường, xóa đói, giảm nghèo… của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân đã góp phần khẳng định sức sống, sự trường tồn của văn hóa các dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam đã khai trương, hoạt động ngày càng có hiệu quả, trở thành “Ngôi nhà chung của 54 dân tộc anh em”. 

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương nỗ lực và những thành tích của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ, ban, ngành, địa phương, đồng bào các dân tộc trong sự nghiệp bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc Việt Nam. 

Thưa đồng chí, đồng bào! 

Để bảo tồn và phát huy tốt hơn nữa những giá trị văn hóa của dân tộc, góp phần làm cho dân tộc Việt Nam mãi mãi trường tồn và ngày càng phát triển, thời gian tới, cần tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020. 

Tập trung đẩy mạnh việc gìn giữ, phát huy các giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc, tính đa dạng, bản sắc văn hóa của các dân tộc anh em, củng cố và nâng cao tính thống nhất trong đa dạng của văn hóa Việt Nam, xây dựng những giá trị văn hóa mới; đồng thời chủ động mở rộng giao lưu văn hóa quốc tế, tiếp nhận có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới, làm phong phú thêm nền văn hóa dân tộc, tiến cùng sự phát triển của thời đại. 

Tạo mọi điều kiện nâng cao mức thụ hưởng và tham gia hoạt động sáng tạo văn hóa của nhân dân; phấn đấu từng bước thu hẹp chênh lệch về thụ hưởng văn hóa, nghệ thuật giữa thành thị và nông thôn, giữa đồng bằng và vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; kết hợp hài hòa việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa với các hoạt động phát triển kinh tế, du lịch bền vững. 

Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục về Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam để đồng bào các dân tộc tăng cường sự gắn bó keo sơn, gần gũi, quý trọng nhau như anh em một nhà, củng cố tình đoàn kết các dân tộc, khơi dậy lòng tự tôn, tự hào về truyền thống văn hóa dân tộc, ý chí và quyết tâm xây dựng Tổ quốc ta giàu đẹp, văn minh; quảng bá hình ảnh và nền văn hóa dân tộc Việt Nam với các nước bạn bè quốc tế. 

Tôi đề nghị các cấp, các ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng niu, trân trọng và có những việc làm thiết thực để tôn vinh, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, cả văn hóa vật thể và phi vật thể, tích cực đấu tranh với những hành vi phi văn hóa, phản văn hóa. 

Với ý nghĩa đó, xin chúc Chương trình khai mạc các hoạt động chào mừng Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam thành công tốt đẹp. Chúc các đồng chí đại biểu, các vị khách quý, cùng đồng chí, đồng bào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. 

Xin trân trọng cảm ơn!


Đề xuất