Phấn đấu đến năm 2030, Tuyên Quang là tỉnh hình mẫu phát triển lâm nghiệp

Lực lượng Kiểm lâm tổ chức đi tuần tra, kiểm soát tại khu rừng đặc dụng tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

Theo đó, mục tiêu tổng quát đến năm 2030, Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá và bền vững của vùng Trung du và miền núi phía bắc với lâm nghiệp, nông nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, năng suất lớn, chất lượng cao kết hợp với công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng tái tạo, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa - lịch sử; là tỉnh hình mẫu về phát triển lâm nghiệp của cả nước, điển hình về giảm nghèo bền vững, tiến tới giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn, xóa bỏ sản xuất tự cung, tự cấp nhỏ lẻ trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Phó Thủ tướng yêu cầu nội dung lập Quy hoạch cần định hướng phát triển, sắp xếp không gian, phân bố nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ với quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trên cả ba trụ cột: kinh tế, xã hội, môi trường; phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế, các cam kết trong các điều ước quốc tế đa phương và song phương mà Việt Nam là thành viên.

Đồng thời, việc lập Quy hoạch cần đảm bảo tính liên kết, đồng bộ, khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng hiện có giữa các ngành và các vùng liên huyện, các địa phương trên địa bàn tỉnh; xác định cụ thể các khu vực sử dụng cho mục đích quân sự, quốc phòng, an ninh ở cấp tỉnh, liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn cấp huyện.

Bên cạnh đó, việc lập Quy hoạch cần xây dựng, cụ thể hóa các quan điểm, chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; chú trọng thúc đẩy phát triển các khu vực có điều kiện khó khăn, đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đảm bảo sinh kế bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; phân bổ, khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo tồn các giá trị lịch sử - văn hóa, di sản thiên nhiên cho các thế hệ hiện tại và tương lai.

Tỉnh Tuyên Quang ứng dụng công nghệ hiện đại, số hóa, thông tin, cơ sở dữ liệu trong quá trình lập Quy hoạch; đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật, phù hợp với yêu cầu phát triển, hội nhập quốc tế và liên kết vùng.

Nội dung Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thực hiện theo các quy định tại Luật Quy hoạch và Nghị định số 37/2019/NĐ-CP, trong đó cần phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của tỉnh Tuyên Quang và thực trạng phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng quan điểm, xác định mục tiêu, lựa chọn các phương án phát triển, phương án quy hoạch, phương hướng phát triển các ngành quan trọng và phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Tuyên Quang căn cứ nội dung nhiệm vụ được phê duyệt, tổ chức lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo phù hợp quy định của Luật quy hoạch và các quy định hiện hành, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Phương Bình
 

Đề xuất