Nông dân Lạng Sơn học tập và làm theo lời Bác

Hội viên Hội Nông dân huyện Bắc Sơn thu hoạch quýt đặc sản - loại cây đem lại thu nhập cao cho bà con

Thông  qua  các phong  trào  thi  đua như:  Nông  dân  thi đua  sản  xuất,  kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và  giảm  nghèo  bền vững; Nông dân thi đua  xây  dựng  nông thôn mới; Toàn dân đoàn  kết  xây  dựng đời  sống  văn  hoá…, cán  bộ,  hội  viên nông dân trong tỉnh đã đóng góp hơn 32 tỷ  đồng,  800.000 ngày  công  lao  động và  trên  121.000  m2đất  để  làm  đường liên thôn, xây dựng trường học, nhà văn hóa; làm mới và sửa chữa 495 km đường giao  thông;  tu  sửa 390 km kênh mương nội  đồng... Kết  quả này  đã  góp  phần quan trọng  thúc đẩy  phong  trào  xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. 
 
Ông Nông Văn Lợi (bên phải), hội viên Hội Nông dân xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng đã hiến hơn 600 m2 đất để làm đường

Trong  thời  gian tới,  Hội  Nông  dân tỉnh  Lạng  Sơn  sẽ  tiếp  tục  đẩy  mạnh thực  hiện  “Học  tập và  làm  theo  tấm gương  đạo  đức  Hồ Chí  Minh”,  vận động  cán  bộ,  hộiviên nông dân trong tỉnh  tích  cực  tham gia  xây  dựng  cơ  sở hạ  tầng  nông  thôn và  các  công  trình phúc  lợi  xã  hội, nhằm  thực  hiện thắng  lợi  mục  tiêu quốc  gia  xây  dựng nông  thôn  mới  trên địa bàn.
 
Chăn nuôi gia cầm là một mục tiêu quan trọng trong phát triển kinh tế nông nghiệp của nhiều hội viên Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn
 
Hội viên Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn thi đua trồng trọt, chăn nuôi giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững
 
Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn vận động nông dân tham gia làm đường giao thông nông thôn, làm thủy lợi
 
Chăn nuôi lợn theo hướng trang trại góp phần nâng cao đời sống,tăng thêm thu nhập cho hội viên, nông dân tỉnh Lạng Sơn
 
Từ phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đã xuất hiện nhiều gương hội viên, nông dân điển hình trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

Hoàng Nam- Hoàng Tùng
 
 

Đề xuất