Nhiều cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới ở Nghệ An

Nghệ An có nhiều cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới như: thưởng tiền, hỗ trợ vật liệu xây dựng... đã góp phần tạo sự đồng thuận cao từ các cấp ủy, chính quyền đến đồng bào dân tộc. Ảnh: Nguyễn Văn Nhật

Tại khu vực miền Tây Nghệ An, Tương Dương dù là huyện khó khăn nhưng đã quyết định thưởng tiền cho các thôn, bản đạt chuẩn NTM. Huyện Tân Kỳ lại hỗ trợ xi măng theo định mức khi các thôn, bản hoàn thành mục tiêu phấn đấu NTM... Nhờ vậy, trên địa bàn các huyện miền Tây Nghệ An hiện có 51/203 xã (chiếm 25,12% số xã toàn tỉnh) đạt chuẩn NTM, trong đó có 3 xã khó khăn thuộc huyện 30a (huyện nằm trong Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo) đạt chuẩn NTM.

Xác định vấn đề then chốt trong xây dựng nông thôn mới là nâng cao thu nhập cho người dân nên tỉnh Nghệ An đã quan tâm xây dựng nhiều mô hình ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất cho hiệu quả thiết thực. Ảnh: Nguyễn Văn Nhật

Sau hơn 7 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nông nghiệp, nông thôn Nghệ An đã có những bước tiến vượt bậc, đứng thứ 5 trong cả nước về xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Nguyễn Văn Nhật

Cơ sở hạ tầng, bộ mặt thôn, bản trong khu vực đã có nhiều chuyển biến, đời sống đồng bào dân tộc được nâng lên rõ rệt. Nghệ An phấn đấu đến năm 2020, có từ 100 - 120 thôn, bản thuộc các huyện miền núi đạt chuẩn NTM. Tỉnh cũng triển khai đề án xây dựng NTM gắn với an ninh quốc phòng tại 27 xã biên giới nhằm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.
Nguyễn Văn Nhật

Đề xuất