Nhà nước khuyến khích tham gia hưu trí bổ sung tự nguyện

Theo quy định, đối tượng được tham gia đóng góp chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện gồm: Người sử dụng lao động đóng góp cho người lao động theo quy định của Bộ luật lao động; người lao động theo quy định của Bộ luật lao động; cá nhân đủ 15 tuổi trở lên, không làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động. 

Ảnh minh họa- TTXVN


*Hai phương thức tham gia đóng góp 

Nghị định quy định hai phương thức tham gia đóng góp chương trình hưu trí tự nguyện gồm: tham gia đóng góp chương trình hưu trí thông qua người sử dụng lao động và tham gia đóng góp trực tiếp chương trình hưu trí. Trong đó, phương thức tham gia đóng góp chương trình hưu trí thông qua người sử dụng lao động gồm: n gười sử dụng lao động đóng góp vào quỹ hưu trí cho người lao động của doanh nghiệp mình trên cơ sở yêu cầu quản lý lao động và khả năng tài chính, không có sự đóng góp của người lao động; n gười sử dụng lao động và người lao động cùng đóng góp vào quỹ hưu trí theo văn bản thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. 

Phương thức tham gia đóng góp trực tiếp chương trình hưu trí gồm: n gười lao động đóng góp hoàn toàn vào quỹ hưu trí, không có sự đóng góp của người sử dụng lao động; c á nhân đủ 15 tuổi trở lên, không làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động đóng góp vào quỹ hưu trí. 

* Quyền của người lao động 

Theo Nghị định, người lao động tham gia chương trình hưu trí được tham gia và hưởng toàn bộ quyền lợi từ chương trình hưu trí theo quy định của Nghị định này; được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế thu nhập cá nhân đối với khoản đóng góp vào quỹ hưu trí theo mức quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân. Người lao động tham gia chương trình hưu trí được quyết định mức và thời điểm đóng góp, điều chỉnh tăng, giảm, ngừng hoặc tạm ngừng đóng góp theo quy định tại hợp đồng tham gia chương trình hưu trí; lựa chọn, thay đổi chương trình hưu trí được quản lý bởi cùng một doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí đối với người lao động tham gia chương trình hưu trí thông qua người sử dụng lao động hoặc lựa chọn, thay đổi doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí đối với người lao động trực tiếp tham gia chương trình hưu trí. 

Đồng thời, người lao động được cấp tài khoản hưu trí cá nhân, được quyền truy cập thông tin về tài khoản hưu trí cá nhân của mình; được chuyển tài khoản hưu trí cá nhân sang doanh nghiệp quản lý quỹ khác khi thay đổi doanh nghiệp quản lý quỹ; nhận chi trả từ tài khoản hưu trí cá nhân theo quy định; được bảo mật thông tin hưu trí cá nhân, thông tin về tài khoản hưu trí cá nhân; được chuyển từ hình thức tham gia quỹ hưu trí thông qua người sử dụng lao động sang hình thức trực tiếp tham gia quỹ hưu trí. 

Trường hợp thay đổi việc làm, người lao động được tiếp tục duy trì tài khoản hưu trí cá nhân tại doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí tại nơi làm việc cũ theo hình thức trực tiếp tham gia chương trình hưu trí; hoặc chuyển tài khoản hưu trí cá nhân sang doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí tại nơi làm việc mới. /.


Đề xuất