Người tham gia BHYT có cơ hội tiếp cận và lựa chọn cơ sở khám bệnh

Thông tuyến khám chữa bệnh là người đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Trạm y tế, phòng khám đa khoa, bệnh viện tuyến huyện được khám chữa bệnh tại 3 nơi này trên địa bàn tỉnh và khám chữa bệnh tại bệnh viện huyện trên toàn quốc.
Người dân nhận thuốc theo chế độ bảo hiểm tại bệnh viện. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN


Thông tư số 40/2015/TT-BYT quy định đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế có hiệu lực từ ngày 1/1/2016. Việc xác định tuyến của các cơ sở khám chữa bệnh theo Thông tư này gồm 4 tuyến là tuyến xã, tuyến huyện, tuyến tỉnh và tuyến Trung ương. Với các bệnh viện tư nhân được xác định tuyến tương đương với các bệnh viện công lập căn cứ vào hạng của các bệnh viện tư nhân đó. Thông tư hướng dẫn đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại các cơ sở khám chữa bệnh theo từng tuyến, cũng như xác định trách nhiệm của Sở y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh trong việc xác định đối tượng, số lượng người tham gia bảo hiểm y tế được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Thông tư quy định cụ thể về chuyển tuyến chuyên môn trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Theo đó, người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế được chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế; đồng thời bổ sung một số trường hợp được chuyển tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế chưa được quy định tại Thông tư 14 về chuyển tuyến của Bộ Y tế. Thông tư cũng quy định danh mục các bệnh, nhóm bệnh được chuyển tuyến theo năm tài chính.

 
 

Đề xuất