"Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam" đã góp phần quan trọng giữ gìn bản sắc dân tộc

Hội nghị có sự tham gia của đại diện các bộ, ban, ngành, các đại biểu đồng bào dân tộc thiểu số...

Các đại biểu dự hội nghị đã đóng góp ý kiến tổng kết đánh giá tình hình 10 năm thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và đưa ra những kinh nghiệm, kiến nghị, đề xuất, giải pháp trong thời gian tới để phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Nam Sương

Ngày 17 tháng 11 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1668/QĐ-TTg về Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam, trong đó, giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, chỉ đạo thực hiện “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động tổ chức các hoạt động nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Sau 10 năm thực hiện, việc tổ chức phổ biến, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch, chỉ đạo, phối hợp giữa các ban, bộ, ngành và các địa phương đã được triển khai với sự tham gia hưởng ứng của đông đảo cán bộ công chức, người lao động và đồng bào dân tộc tại các địa phương, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số.

Bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trình bày báo cáo tổng kết. Ảnh: Nam Sương

Bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết: Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam là dịp để đồng bào các dân tộc nhìn lại những kết quả đạt được và kiểm điểm những phần việc còn khiếm khuyết, cần phải khắc phục để thực hiện tốt chính sách dân tộc, đặc biệt là chính sách đối với các dân tộc thiểu số, đồng bào vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo trong từng năm và từng giai đoạn gắn với sự thay đổi, phát triển của đất nước. Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam đều xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, thiết thực của bà con dân tộc ở cơ sở, qua đó đã thu hút đông đảo các tầng lớp tham gia, để đồng bào các dân tộc là đối tượng trực tiếp thụ hưởng, đồng thời được phát huy, khẳng định là chủ thể của các hoạt động này nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu trong Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã nêu.

Qua 10 năm, công tác tuyên truyền về Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã được các cơ quan thông tấn báo chí từ Trung ương tới địa phương tham gia tích cực, thường xuyên, nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm, niềm tự hào về việc giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, góp phần củng cố, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc; tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc vì một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.

Bên cạnh việc tổ chức các hoạt động trọng tâm, trọng điểm có mục đích cụ thể, việc tổ chức và hưởng ứng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam của các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương còn có nhiều nội dung gắn kết với các chương trình, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc, miền núi; tích cực tham gia và lồng ghép với các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam là đơn vị tích cực thực hiện các hoạt động liên quan đến văn hóa dân tộc nhằm phản ánh, tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Làng. Các hoạt động được tổ chức theo các chuyên đề, chủ đề thiết thực có sự kết nối nhất định với các địa phương để tạo thành chuỗi các hoạt động với hơn 31 nhóm hoạt động rất phong phú, đặc sắc, với sự tham gia của hơn 4.800 đồng bào của 54 dân tộc thuộc 63 tỉnh/thành. Đồng thời, các hoạt động cũng được Làng tổ chức thông tin rộng rãi qua các phương tiện truyền thông, các cơ quan thông tấn báo chí như Truyền hình thông tấn, Báo ảnh Dân tộc và Miền núi (TTXVN), báo Tin Tức... với các tin, bài, ảnh phong phú, hấp dẫn đã  góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc, qua đó tuyên truyền, vận động làm cho các dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam hiểu về nhau, gần gũi, quý trọng và hòa hợp nhau hơn, tương hỗ cùng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội...
 
Các đại biểu đồng bào dân tộc thiểu số tham dự Hội nghị.  Ảnh: Nam Sương

16 ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị đa số đều thống nhất Ngày Văn hóa Việt Nam (19/4) là một hoạt động rất thiết thực, hiệu quả và tạo được hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng các dân tộc tuy nhiên các ý kiến cũng cho rằng sự lan tỏa chưa đạt được theo đúng yêu cầu, trong đó sự phối hợp của các bộ, ban, ngành địa phương chưa thường xuyên, chặt chẽ với các cơ quan truyền thông trong việc đưa thông tin đến nhân dân về các hoạt động văn hóa dân tộc, nhất là vùng sâu, xa, vùng dân tộc thiểu số và sự cộng đồng trách nhiệm, sự vào cuộc từ trung ương đến địa phương còn hạn chế, kinh phí dành cho công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa cũng như đầu tư cơ sở vật chất phát triển các thiết chế văn hóa nói chung, kinh phí để thực hiện các hoạt động Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại các đơn vị, địa phương còn hạn chế.  Đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa cấp cơ sở vùng dân tộc thiểu số còn thiếu, chưa được đào tạo chuyên môn nên khó đáp ứng công tác văn hóa dân tộc trong tình hình mới, không gian văn hóa của các dân tộc ngày càng bị thu hẹp, các lễ hội, phong tục tập quán không còn giữ được nguyên gốc, bị mai một dần...
 
Bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại Hội nghị.  Ảnh: Nam Sương 

Bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh: Trong thời gian tới,  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phối hợp với các bộ, ban, ngành thực hiện Quyết định của Thủ tướng về Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, quảng bá nhằm khơi dậy ý thức tự giác, lòng tự hào dân tộc, trách nhiệm của đồng bào các dân tộc cả nước. Rà soát các chính sách hỗ trợ về văn hóa dân tộc thiểu số, đặc biệt có các chính sách hỗ trợ các nghệ nhân văn hóa  một cách phù hợp để làm sao các giá trị, các vốn sống văn hóa của các nghệ nhân được trao truyền cho các thế hệ mai sau tạo tiền đề tốt nhất tổ chức ngày Văn hóa các dân tộc trong thời kỳ mới .

Phát huy kết quả đạt được và khắc phục hạn chế khó khăn khi triển khai thực hiện trong 10 năm qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục chỉ đạo và phối hợp với ban, bộ, ngành, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình khung của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Ban hành các cơ chế chính sách đãi ngộ phù hợp nhằm thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng các hoạt động giao lưu, hưởng thụ văn hóa, nhằm từng bước nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho nhân dân.
 
Bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Bằng khen cho các cá nhân. Ảnh: Nam Sương

Nhân dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao tặng Bằng khen cho 39 tập thể và 42 cá nhân đã có thành tích trong triển khai tổ chức thực hiện Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 10 năm qua (giai đoạn 2008 - 2018).
             Hoàng Tâm

Đề xuất