Năm 2017 Tiền Giang phấn đấu có thêm 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Tiền Giang ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào chăn nuôi .Ảnh minh họa - TTXVN

Để đạt mục tiêu trên, ngay từ đầu năm 2017, tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, vận động trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân; xác định lộ trình cho những xã dự kiến ra mắt xã nông thôn mới trong năm 2017. Bên cạnh đó, tỉnh chú trọng công tác đào tạo, tập huấn cán bộ phụ trách nông thôn mới gắn với triển khai tốt các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, kiến thiết hạ tầng giao thông – thủy lợi, giảm nghèo và tạo công ăn việc làm cho lao động nông thôn… 

Năm 2017, dự kiến vốn chương trình mục tiêu quốc gia dành cho đầu tư phát triển trên địa bàn lên đến 115,8 tỉ đồng, tăng 81,2% so năm 2016; trong đó 89 tỉ đồng dành cho chương trình xây dựng nông thôn mới, tăng hơn 4,3 lần so với năm 2016. 

Trong năm 2016, Tiền Giang đã huy động các nguồn vốn, đầu tư trên 300 tỉ đồng cho chương trình xây dựng nông thôn mới; trong đó riêng ngân sách tỉnh 195 tỉ đồng, còn lại là vốn Trung ương. Kết quả, năm 2016, toàn tỉnh có thêm 12 xã đạt chuẩn và ra mắt xã nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh hiện nay là 24 xã.
 

Đề xuất