Lùng Vai xây dựng nông thôn mới

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay, Lùng Vai đã đạt được 16/19 tiêu chí. Trong đó, nhiều tiêu chí khó đã được xã hoàn thành như: thủy lợi, thu nhập,  tỷ  lệ  lao  động  có  việc  làm  thường xuyên, hình thức tổ chức sản xuất, an ninh trật tự… 
 
Vùng chè chất lượng cao đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân xã Lùng Vai

Lùng  Vai  đang  tiếp  tục  tập  trung  mọi nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí còn lại  là:  giao  thông,  chợ  nông  thôn  và  môi trường. 

Gia đình anh Vương Văn Cường (dân tộc Giáy) thoát nghèo nhờ mô hình trồng rừng cho hiệu quả kinh tế cao

100% các hộ trong xã đã được sử dụng điện lưới quốc gia

Đường liên thôn vừa được đưa vào sử dụng nhờ chương trình xây dựng nông thôn

Trẻ em trong xã được học tập trong những ngôi trường đạt chuẩn quốc gia


 

 

Đề xuất