Long An: Thực hiện đề án sắp xếp tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Long An Phạm Văn Rạnh đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là người đứng đầu phải nhận thức sâu sắc và xác định việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Do đó, các đơn vị cần có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về chủ trương này, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh.

Việc sắp xếp lại bộ máy và bố trí lại các chức danh lãnh đạo phải thực hiện trên cơ sở định hướng khung của đề án; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức sau sắp xếp không còn giữ chức danh lãnh đạo; cán bộ, công chức trong diện tinh giản biên chế…; đồng thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc của các cơ quan, đơn vị sau khi sát nhập.
Việc thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh và một số Trung tâm Hành chính công cấp huyện giúp hạn chế đi lại, tránh phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, một phần trong kế hoạch sắp xếp tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị của tỉnh Long An. Ảnh: Báo Long An Online

Đề án sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị của tỉnh Long An được triển khai nhằm sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp theo hướng tinh gọn, giảm hợp lý đầu mối trực thuộc. Mục tiêu đến năm 2021, giảm tối thiểu 10% biên chế cán bộ, công chức trong toàn tỉnh; giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập và 10% biên chế sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách nhà nước; phấn đấu có 10% đơn vị tự chủ tài chính, giảm 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập. Đến năm 2025, tiếp tục giảm 10% đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế so với năm 2021, đến năm 2030, giảm tiếp 10% so với năm 2025.
 
Tỉnh Long An đề ra phương án cụ thể thực hiện việc sắp xếp lại bộ máy, sát nhập, giải thể cho từng cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh, lộ trình thực hiện từ quý I năm 2018.

Theo đó, sau khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy trong các cơ quan khối đảng, đơn vị sự nghiệp, Tỉnh ủy sẽ giảm 6 đơn vị cấp phòng, 2 chức danh trưởng phòng, 22 chức danh phó phòng và 37 biên chế; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội giảm 10 đơn vị cấp phòng và tương đương, 6 chức danh trưởng ban, 10 chức danh phó trưởng ban và 16 biên chế; cơ quan chính quyền sẽ giảm 3 đầu mối cơ quan cấp tỉnh, giảm 38 đơn vị cấp phòng thuộc sở, 31 phòng thuộc chi cục và 15 phòng thuộc huyện cùng các chức danh trưởng, phó phòng và 264 biên chế.

Đối với cấp xã chỉ có từ 5-7 chức danh không chuyên trách, cấp ấp, khu phố chỉ từ 3-4 người hoạt động không chuyên trách; tiến hành sát nhập các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chí và các ấp, khu phố chưa đạt tiêu chí theo quy định.

Các tổ chức hội sẽ giảm gần 1.300 hội các cấp và 377 biên chế, giảm chi khoảng 56 tỷ đồng; giảm 99 đơn vị sự nghiệp công lập và hơn 2.300 biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập.
 
Ngoài ra, Long An tiến hành thực hiện Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã, huyện; nhất thể hóa chức danh Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; thí điểm thực hiện nhất thể hóa một số chức danh ở cấp huyện như Trưởng ban Tổ chức đồng thời là Trưởng phòng nội vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra đồng thời là Chánh thanh tra; thí điểm thực hiện Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, huyện.
 
Tỉnh Long An hiện có gần 32.000 biên chế cấp tỉnh và cấp huyện, hơn 4.000 cán bộ, công chức cấp xã, gần 3.600 chức danh không chuyên trách cấp xã và hơn 9.000 chức danh ở ấp, khu phố.

Năm 2017, ngân sách địa phương chi lương cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hơn 3.200 tỷ đồng và chi gần 708 tỷ đồng cho hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh./.

Đề xuất