Long An: Tập trung lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc tinh gọn tổ chức bộ máy

Theo đó, tỉnh Long An đã cơ bản tinh gọn tổ chức bộ máy, giảm số lượng đầu mối cấp tỉnh, cấp phòng, giảm số lượng lãnh đạo, quản lý các cấp và tinh giản biên chế đảm bảo lộ trình theo qui định. hầu hết các cơ quan, đơn vị, địa phương sau khi sắp xếp đã hoạt động ổn định, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả; cán bộ được sắp xếp cơ bản ổn định tư tưởng, yên tâm công tác.
Trung tâm Hành chính công huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An bước đầu tạo được sự hài lòng của người dân. Nguồn: Báo Long An online
 
Tuy nhiên, bên cạnh mặt đạt được, vẫn còn một số cấp ủy, người đứng đầu đơn vị, địa phương thiếu chặt chẽ, sâu sát, quyết liệt trong lãnh đạo, thực hiện; một số nội dung của đề án chưa đảm bảo tiến độ, lộ trình. Công tác tuyên truyền, quán triệt hiệu quả chưa cao, một số vấn đề phát sinh ở cơ sở liên quan đến cơ chế, chính sách đối với cán bộ, các Hội đặc thù… chậm báo cáo, đề xuất, giải quyết.

Chấn chỉnh tình trạng trên và tiếp tục lãnh đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Đề án 02, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh tăng cường phổ biến sâu rộng chủ trương, yêu cầu của việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tinh giản biên chế trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao nhận thức, tính tự giác, chủ động, tích cực và sự ủng hộ, thống nhất, đồng thuận của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

Bên cạnh đó, tích cực, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo các nội dung đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo lộ trình và trong năm 2019 Đề án đã xác định, nhất là các nội dung mới đã được bổ sung. Trong đó, Long An tập trung đẩy mạnh việc sắp xếp người hoạt động không chuyên trách cấp xã; rà soát, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, ấp, khu phố chưa đạt chuẩn theo quy định; triển khai thực hiện các mô hình về kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu; sắp xếp các đơn vị bên trong các đơn vị sự nghiệp công lập, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp ngành giáo dục và đào tạo (hình thành trường phổ thông có nhiều cấp học)… Đồng thời, Long an tiếp tục nghiên cứu các nội dung, mô hình sắp xếp bộ máy theo Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương và Kết luận số 34 của Bộ Chính trị.
 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cơ quan tham mưu về tổ chức, nội vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương, đi đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đề ra các giải pháp phù hợp, khả thi, đảm bảo theo lộ trình Đề án.

Cùng với đó, Long An chú trọng đánh giá, rút kinh nghiệm và thường xuyên đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, giám sát thực hiện; chủ động phát hiện, xử lý có hiệu quả và kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh…
 
Năm 2018, tỉnh Long An đã sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong đối với 18 cơ quan chuyên môn và tương đương cấp tỉnh; sáp nhập Phòng Y tế vào Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện; sáp nhập 15 Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế cấp huyện; sáp nhập, sắp xếp, tổ chức lại 53 trường học các cấp trên địa bàn tỉnh; giải thể 14 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên thuộc 14 huyện, thị xã, thành phố.

Đặc biệt, Long An hợp nhất các Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông, Trạm Quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn cấp huyện thành Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện… Bên cạnh đó, Long An đã thực hiện tinh giản biên chế đối với 289 người thuộc các cơ quan, đơn vị trong tỉnh./.
  Thanh Bình

Đề xuất