Long An tăng cường phát huy dân chủ ở cơ sở

Tỉnh Long An xác định những giải pháp đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở như: Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về dân chủ và thực hiện dân chủ; gắn việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với thực hiện cải cách hành chính, cải tiến lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường các hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan nhà nước với nhân dân…
Công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh ân cần, niềm nở, hướng dẫn cá nhân, tổ chức tận tình; nhận và trả kết quả hồ sơ đúng thời hạn. Ảnh: baolongan.vn
   
Bên cạnh đó, tỉnh phát huy vai trò của  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, chú trọng giảm hành chính hóa, hình thức, chạy theo thành tích; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, hội viên và nhân dân.
   
Năm 2017, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tỉnh Long An tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết của cấp ủy đạt hiệu quả cao và ngày càng đi vào chiều sâu. Ở cấp xã, phường, thị trấn, mối quan hệ giữa nhân dân và chính quyền tiếp tục được cải thiện; nhân dân tích cực tham gia các phong trào, chương trình thi đua.

Chính quyền thực hiện công khai và tổ chức tuyên truyền các vấn đề có liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân ở địa phương, tổ chức họp dân để thảo luận công khai các nội dung dân bàn và quyết định trực tiếp; công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm.

Năm 2017, cơ quan chức năng tỉnh Long An đã tổ chức tiếp hơn 7.500 lượt công dân, giải quyết 534/585 đơn thư khiếu nại và 110/115 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền.
  
Các cơ quan, đơn vị cũng thực hiện hiệu quả việc đảm bảo dân chủ trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị luôn tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức gặp gỡ, trao đổi với lãnh đạo và tôn trọng, lắng nghe các ý kiến phản ánh; hội nghị cán bộ, công chức được tổ chức theo quy định…

Toàn tỉnh có 100% cơ quan hành chính và đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn thực hiện cơ chế một cửa, tạo thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức khi đến làm hồ sơ, thủ tục.
    
Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước cũng được quan tâm thực hiện tốt. Các doanh nghiệp thường xuyên quan tâm, tổ chức tuyên truyền, phổ biến những nội dung liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động biết và tham gia ý kiến; đồng thời, tổ chức hội nghị người lao động và tạo điều kiện cho người lao động tham gia giám sát việc thực hiện quyết định của hội nghị; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chế độ của người lao động…
Bùi Giang

Đề xuất