Long An: Nghiên cứu, soạn thảo nội dung phù hợp trong học và làm theo lời Bác, đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Mai Văn Ninh, đã trình bày những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

Đồng thời, đi sâu phân tích, làm rõ vai trò to lớn của việc phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng giai đoạn hiện nay. Theo đó, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương gợi mở Tỉnh ủy Long An có thể nghiên cứu, soạn thảo thêm nội dung cần thiết để triển khai học tập chuyên đề trong năm 2017 phù hợp với yêu cầu địa phương.     

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Long An Phạm Văn Rạnh khẳng định: Những nội dung của chuyên đề 2017 có ý nghĩa cấp bách trước mắt, vừa có ý nghĩa cơ bản, lâu dài trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhất là trong tình hình hiện nay, vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, sa sút ý chí chiến đấu; không làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao; tình trạng mất đoàn kết nội bộ và quan liêu, tham nhũng còn xảy ra ở một số nơi...gây dư luận không tốt, làm giảm uy tín và lòng tin của nhân dân đối với Đảng bộ, chính quyền địa phương.         

Vì vậy, để triển khai thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2017, Bí thư Tỉnh ủy Long An đề nghị ngay sau hội nghị, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh cần tập trung lãnh đạo một số nhiệm vụ trọng tâm như: đảm bảo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tiến hành một cách sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, thực sự đi vào đời sống và lan tỏa trong xã hội, gắn kết chặt chẽ với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng thời đề cao ý thức tự giác và vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, địa phương, đơn vị, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, học Bác về phong cách trong sạch giản dị và dân chủ, quần chúng. Bên cạnh đó, tập trung rà soát, lãnh đạo, giải quyết có hiệu quả, dứt điểm những vấn đề nổi cộm, bức xúc, phát sinh của từng ngành, lĩnh vực, địa phương. Qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.     

Đây được xem là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn tỉnh, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh./.      

Đề xuất