Long An khắc phục tồn tại, nâng cao hiệu quả sắp xếp tổ chức bộ máy

Tuy nhiên bên cạnh đó, việc thực hiện Đề  án vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Một số địa phương, đơn vị triển khai thực hiện đề án còn chậm, chưa đúng tiến độ; còn biểu hiện trông chờ, đùn đẩy trách nhiệm; phương pháp, cách thức tổ chức triển khai, cơ chế hoạt động chưa khoa học, thiếu chặt chẽ, đồng bộ.
Tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Nguồn: Báo Long An online
 
Nhiều cơ quan, đơn vị tuy đã thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn nhưng chưa kịp thời xây dựng, hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, giải quyết chế độ tiền lương, kinh phí hoạt động, chính sách cán bộ làm ảnh hưởng đến hoạt động tổ chức, cơ quan và đời sống của công chức, viên chức. Một số nơi còn có biểu hiện lơ là, làm việc cầm chừng hoặc buông lỏng công việc, nhất là ở các đoàn thể, hội cơ sở.

Nguyên nhân của hạn chế trên do một số cấp ủy, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị chưa thật sự quyết liệt, năng động, sáng tạo, sâu sát trong công tác lãnh đạo, quán triệt thực hiện đề án; chưa phát huy hết trách nhiệm của người đứng đầu.

Việc tuyên truyền, quán triệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động chưa được chú trọng, thường xuyên. Công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện đề án thiếu sâu sát, chậm phát hiện, đề xuất và  xử lý những vấn đề phát sinh, vướng mắc.

Bí thư Tỉnh ủy Long An cho biết thêm, Tỉnh ủy Long An đang tập trung nhiều giải pháp để việc thực hiện Đề án 02 phát huy hiệu quả. Theo đó, Long An tập trung lãnh đạo, triển khai có hiệu quả và đúng lộ trình các nội dung đã xác định; đẩy mạnh sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo, y tế và kiêm nhiệm chức danh không chuyên trách cấp xã. Long An cũng tăng cường hơn nữa công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tạo sự thống nhất, đồng thuận trong thực hiện Đề án.

Bên cạnh đó, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về kết quả lãnh đạo; không để xảy ra khiếu nại, phát sinh, ảnh hưởng đến hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, thực hiện chặt chẽ, đồng bộ; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đảm bảo thực hiện đề án nghiêm túc, hiệu quả.

Các cấp các ngành quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ; nghiên cứu, vận dụng, ban hành chế độ, chính sách đặc thù thuộc thẩm quyền của tỉnh đối với cán bộ, công chức, viên chức thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; công chức, viên chức dôi dư do sắp xếp tổ chức; cán bộ, công chức được giao kiêm nhiệm, nhất thể hóa chức danh; người hoạt động không chuyên trách ở xã, ấp (khu phố)...

Thực hiện Đề án 02 của Tỉnh ủy Long An, đến nay tỉnh Long An đã giảm 2 đầu mối cấp tỉnh, 93 đầu mối cấp phòng; giảm 209 trưởng, phó phòng và tương đương cấp tỉnh và huyện. Có 23 xã, phường, thị trấn đã thực hiện mô hình cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã; 15/15 huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo cấp ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị; 7/15 huyện thực hiện xong nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Dân vận  đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam cấp huyện.

Ngoài ra, tỉnh Long An giảm 54 biên chế khối cơ quan Đảng, giảm 155 biên chế khối cơ quan hành chính Nhà nước;  121/813 đơn vị, giảm 121 cấp trưởng, 108 cấp phó phòng và giảm 1.024 biên chế viên chức ( do thực hiện tự chủ). Cơ bản tỉnh đã sắp xếp, đổi mới cơ chế hoạt động của các hội các cấp trên địa bàn./.
Thanh Bình

Đề xuất