Long An hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy các sở, ngành, cơ quan chuyên môn cấp huyện

Ngành tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ cải cách hành chính, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính; tăng cường kiểm tra công tác cải cách hành chính gắn với thanh tra, kiểm tra công vụ; nghiên cứu đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính.
Kiểm tra, quản lý hồ sơ cán bộ tại Chi cục Văn thư Lưu trữ tỉnh Long An. 
 Nguồn: Báo Long An online
 
Ngành Nội vụ Long An rà soát, đẩy mạnh thực hiện chính sách tinh giản biên chế, gắn với việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, góp phần thực hiện tinh giản biên chế của cả hệ thống chính trị. Ngoài ra, ngành Nội vụ Long An tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao như: Tổ chức tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; công tác tôn giáo; văn thư lưu trữ…
 
Theo ông Nguyễn Văn Chóng, năm 2018, ngành Nội vụ tỉnh Long An đã tập trung triển khai  việc sắp xếp tổ chức bộ máy của các sở, ngành; cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập  theo Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy Long An về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
 
Cụ thể đã sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong đối với 18 cơ quan chuyên môn và tương đương cấp tỉnh; sáp nhập Phòng Y tế vào Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện; sáp nhập 15 Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế cấp huyện; thực hiện sáp nhập, sắp xếp, tổ chức lại 53 trường học các cấp trên địa bàn tỉnh; giải thể 14 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên thuộc 14 huyện, thị xã, thành phố. Đặc biệt, Long An hợp nhất các Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông, Trạm Quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn cấp huyện thành Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện…
 
Cũng trong năm 2018, Long An đã thực hiện tinh giản biên chế đối với 289 người thuộc các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Ngành Nội vụ đã tham mưu đưa thủ tục hành chính của các sở, ngành và cấp huyện về tập trung một đầu mối tiếp nhận, giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, từ đó giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn, từng bước nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh Long An cũng đã ban hành và triển khai kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính đối với 57 cơ quan, đơn vị, đạt 100% theo kế hoạch./. 
Bùi Giang

Đề xuất