Lập Quy hoạch chung đô thị Núi Thành

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Núi Thành như đề nghị của UBND tỉnh Quảng Nam, ý kiến của Bộ Xây dựng, bảo đảm tuân thủ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và theo đúng các quy định pháp luật.

Thị trấn Núi Thành ngày càng thay da đổi thịt. Ảnh: quangnam.gov.vn

Bộ Xây dựng cho biết, căn cứ theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam, phần lớn diện tích nội thị (khu vực phát triển đô thị) Khu đô thị Núi Thành nằm trong ranh giới đã được xác định quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai. Theo điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt tại Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Khu đô thị Núi Thành với diện tích tự nhiên khoảng 2.320ha; có dân số đến năm 2035 khoảng 165.000 người; là khu đô thị trung tâm, là trung tâm hành chính, chính trị của đô thị Núi Thành (huyện Núi Thành hiện nay), trung tâm đào tạo cấp vùng, trung tâm y tế, trung tâm văn hóa – thể dục thể thao và trung tâm thương mại - dịch vụ của đô thị Núi Thành.

Vì vậy, định hướng phát triển không gian, quy hoạch sử dụng đất của khu vực nội thị của đô thị Núi Thành sẽ phải tuân thủ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ngoài ra, căn cứ vào Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị; Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại hành chính; Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Bộ Xây dựng thống nhất với đề xuất giao UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức lập quy hoạch chung đô thị Núi Thành.

Trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung đô thị Núi Thành, tỉnh Quảng Nam thực hiện theo quy định đối với quy hoạch chung đô thị loại IV của Luật Quy hoạch đô thị năm 2009.
Thu Phương


Đề xuất