Lào Cai: Nâng cao hiệu quả của các thiết chế thông tin cơ sở ở vùng cao

Hệ thống thiết chế thông tin cơ sở trên địa bàn đã cơ bản phát huy được vai trò, chức năng quan trọng là cầu nối cung cấp, chuyển tải và phản hồi thông tin giữa người dân với Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp; từng bước nâng cao dân trí, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Liên tục trong hai năm qua, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai đã tổ chức Liên hoan Phát thanh cơ sở. Đặc biệt, năm 2019, với chủ đề “Xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững”, Liên hoan đã có 66 tác phẩm dự thi và Ban tổ chức đã lựa chọn được 20 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải.

Tuy nhiên, thực tế cũng còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế như, địa bàn dân cư chia cắt, phần đông là đồng bào dân tộc thiểu số nhận thức còn hạn chế nên cũng phần nào làm giảm sự hiệu quả của hệ thống thông tin cơ sở. Nhiều thôn bản vùng cao, vùng sâu vẫn chưa có điện không thể lắp hệ thống phát thanh cơ sở để tuyên truyền trực tiếp chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến nhân dân. Hiện toàn tỉnh có tới 414 thôn bản thuộc 23 xã của 6 huyện có cụm loa, đài truyền thanh xuống cấp, hư hỏng cần được đầu tư, nâng cấp.

Nhằm thực hiện tốt công tác thông tin cơ sở, tỉnh Lào Cai tiếp tục rà soát và nâng cao hiệu quả của các thiết chế thông tin cơ sở hiện có; đẩy mạnh ứng dụng các loại hình truyền thông hiện đại để thực hiện công tác thông tin cơ sở. Tỉnh tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác thông tin cơ sở; lồng ghép các nguồn lực phục vụ thông tin cơ sở từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, các chương trình mục tiêu, dự án phát triển kinh tế xã hội. Tỉnh quán triệt các địa phương phải xác định thông tin cơ sở có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
Hồng Ninh
 

Đề xuất