Làm tốt chính sách dân tộc, giữ vững niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị.
Ảnh: Hoàng Tâm

Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban Dân tộc đã bám sát và chỉ đạo kịp thời, đầy đủ việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác dân tộc. Sự phối hợp công tác giữa các vụ, đơn vị và với các bộ, ngành ngày càng chặt chẽ. Các vụ, đơn vị, đặc biệt là các vụ địa phương tiếp tục tăng cường công tác theo dõi, nằm tình hình vùng dân tộc thiểu số và miền núi; thông tin kịp thời các vụ việc phát sinh trong lĩnh vực đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt là tình hình thiệt hại do thiên tai, đói giáp hạt, dịch bệnh, các điểm nóng về an ninh trật tự. Ủy ban Dân tộc đã cử cán bộ tham gia các đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc Quốc hội về chuyên đề “Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2010 – 2017” tại một số địa phương; thu thập, tổng hợp thông tin, nắm tình hình dư luận xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; xây dựng 80 báo cáo  định kỳ, chuyên đề hoặc đột xuất cung cấp thông tin, tham mưu cho Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, về công tác dân tộc.

Bên cạnh đó, công tác thông tin, tuyên truyền, pháp chế, phổ biến giáo dục pháp luật được tổ chức đúng kế hoạch và có hiệu quả như phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức thành công Chương trình giao lưu nghệ thuật tôn vinh các tấm gương khởi nghiệp tiêu biểu người dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc; các hoạt động  kỷ niệm 10 năm  thực hiện Quyết định 1668/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Hoàn thành cuốn kỷ yếu Lễ Tuyên dương người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân tiêu biểu DTTS toàn quốc năm 2017.

Hợp tác quốc tế về vấn đề dân tộc được triển khai mạnh mẽ như phối hợp với Ngân hàng Thế giới và Đại sứ quán Australia xây dựng kế hoạch và tổ chức công bố “ Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp”; hoàn thiện bộ tài liệu, đề cương Báo cáo Quốc gia Công ước Quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (CERD); xây dựng chuyên trang tiếng Anh trên Cổng thông tin điện tử phục vụ công tác đối ngoại của Ủy ban Dân tộc. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được thực hiện thường xuyên; công tác giám sát và xử lý sau thanh tra được thực hiện đúng quy định của pháp luật…

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Hoàng Tâm 

Năm 2018, Ủy ban Dân tộc quản lý, chỉ đạo thực hiện 15 chương trình, chính sách, trong đó có 12 chương trình, chính sách do ngân sách Trung ương hỗ trợ, 03 chính sách do ngân sách địa phương tự cân đối, bố trí thực hiện. Tổng kinh phí để thực hiện các chương trình, chính sách theo kế hoạch năm 2018 là trên 7.100 tỷ đồng; trong đó đã cấp khoảng 4.700 tỷ đồng, đạt 66,3% kế hoạch vốn, đưa vào thực hiện một số chương trình, dự án trong 6 tháng đầu năm như: Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020; Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn; Đề án Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 – 2025; Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2020; Tiêu chí lựa chọn công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS; Đề án tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Đề án “Thí điểm cấp ra – đi – ô cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới; Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 – 2025”…

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh: Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban Dân tộc đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra, thực hiện tốt công tác dân tộc. Tuy nhiên, cán bộ làm công tác dân tộc cần phải nỗ lực hết mình, cần phải cố gắng hơn để tự chủ động công việc của mình. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm còn rất lớn, cán bộ làm công tác dân tộc cần tăng cường phối hợp các bộ, ngành địa phương nắm vững tình hình sản xuất, đời sống an ninh trật tự, tâm tư của đồng bào dân tộc thiểu số nhất là địa bàn đặc biệt khó khăn. Tham mưu, kiến nghị  với  lãnh đạo để tập trung giải quyết các khó khăn vướng mắc và đảm bảo trong mọi điều kiện đời sống của bà con được ổn định, tất cả vì đồng bào, giữ vững niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số đối với Đảng và Nhà nước. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng đối với người làm công tác dân tộc.

Ủy ban Dân tộc đã đưa ra 12 nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2018 như: Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác dân tộc và chính sách dân tộc; phát triển vùng dân tộc thiểu số bền vững, góp phần ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh; Phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các đề án thuộc Chương trình công tác năm 2017 đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để sớm được phê duyệt; Tăng cường công tác theo dõi, nắm tính hình vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tăng cường công tác thông tin đối ngoại trên lĩnh vực công tác dân tộc…

Đồng thời, Ủy ban Dân tộc kiến nghị, đề nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét cân đối ngân sách, sớm bố trí đủ nguồn lực cho các chương trình, chính sách đã phê duyêt; Hội đồng dân tộc của Quốc hội tăng cường hơn nữa công tác giám sát, nhất là giám sát chuyên đề về thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Đề nghị Chính phủ tạo điều kiện cho Ủy ban Dân tộc được tiếp cận các nguồn vốn ODA, có cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành trong việc xây dựng, hoạch định chính sách dân tộc, phân bổ nguồn lực, nâng cao vai trò của cơ quan chủ trì quản lý, thực hiện chính sách dân tộc…
          Hoàng Tâm


Đề xuất