Lâm Hà - điểm sáng xây dựng Đảng

Xây dựng Đảng - nhiệm vụ then chốt
 
Xác định là một huyện kinh tế mới (KTM) có địa bàn rộng, dân số đông và nhân dân chủ yếu sống bằng sản xuất nông nghiệp, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ huyện Lâm Hà đã có nhiều nỗ lực lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tạo bước đột phá trên từng lĩnh vực. Trong đó, XDĐ và hệ thống chính trị thực sự trong sạch vững mạnh (TSVM) được Đảng bộ huyện Lâm Hà xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.
 
Đảng bộ huyện Lâm Hà gắn công tác XDĐ với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; từ đó đã tạo sự chuyển biến trong tư duy, nhận thức và hành động của các tổ chức cơ sở (TCCS) đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức (ĐV, CB, CC,VC) trong toàn huyện. XDĐ vững mạnh về tư tưởng, chính trị trong tình hình mới được các cấp ủy đặc biệt quan tâm; vai trò hạt nhân lãnh đạo của TCCS đảng, tinh thần gương mẫu của ĐV được nâng lên; sự đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong xã hội được tăng cường; niềm tin của nhân dân vào Đảng, chính quyền ngày càng nâng cao tạo nền tảng tiền đề khá vững chắc để Lâm Hà hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.
 
Lam Ha - diem sang xay dung Dang hinh anh 1
Triển lãm văn hóa huyện Lâm Hà
 
Trong XDĐ, Lâm Hà tập trung đổi mới công tác tổ chức học tập quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; thường xuyên giáo dục ĐV, CB, CC, VC luôn có ý thức cảnh giác, phòng, chống biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; thực hiện tốt chính sách đối với dân tộc, tôn giáo… Đặc biệt, củng cố TCCS đảng và phát triển ĐV mới được Đảng bộ huyện Lâm Hà rất chú trọng. Trong nhiệm kỳ VI, toàn Đảng bộ thành lập mới 14 TCCS đảng (2 đảng bộ và 12 chi bộ); xóa 19 chi bộ sinh hoạt ghép. (Đến nay, Lâm Hà đã xóa thôn, buôn trắng ĐV và không còn chi bộ sinh hoạt ghép). Đây là kết quả rất đáng ghi nhận đối với một huyện kinh tế mới, tình hình KT-XH ở các xã đồng bào dân tộc còn gặp nhiều khó khăn như Lâm Hà. Trong nhiều năm qua, huyện Lâm Hà cũng là địa phương dẫn đầu trong công tác phát triển ĐV. Trong 5 năm (2010 - 2015), toàn Đảng bộ huyện Lâm Hà phát triển 823 ĐV mới, nâng tổng số toàn Đảng bộ lên 3.315 ĐV, sinh hoạt tại 48 TCCS đảng - là đơn vị có số lượng ĐV đông của tỉnh…
 
Nhờ đẩy mạnh công tác XDĐ, nâng cao chất lượng đội ngũ ĐV, CB, CC, VC cơ bản đáp ứng yêu cầu thực thi nhiệm vụ nên phần lớn các chỉ tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ Đại hội vừa qua Lâm Hà đều đạt và vượt: tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12%; ngành nông - lâm - thủy chiếm 54%; thương mại - dịch vụ 33%; công nghiệp - xây dựng chiếm 13%; GRDP bình quân đầu người đạt 47,4 triệu đồng/người/năm (vượt 19%); thu ngân sách nhà nước đạt 1.109 tỷ đồng; tổng mức đầu tư toàn xã hội đạt 10.413 tỷ đồng (đạt 112 % kế hoạch)… Hộ nghèo toàn huyện đến năm 2015 còn dưới 2,5%; trong đó, hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc dưới 6%; có 14/16 xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế; 35%  trường học đạt chuẩn quốc gia; có 7 xã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới (NTM)…
 
Những chỉ tiêu của nhiệm kỳ mới
 
Với những thành tích đạt được trong những năm vừa qua, Đại hội Đảng bộ huyện Lâm Hà khóa VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiếp tục đặt ra những chỉ tiêu lớn thể hiện quyết tâm của toàn Đảng bộ phấn đấu trong nhiệm kỳ mới: tổng thu ngân sách nhà nước tăng bình quân hàng năm từ 10 - 12%; giải quyết việc làm cho 17.000 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60%; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm từ 1,5 - 2%; riêng tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 2 - 3%; nâng số trường học đạt chuẩn quốc gia từ 65 - 70%; 100% xã, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế;  90% số hộ đạt gia đình văn hóa; 100% xã đạt chuẩn văn hóa NTM; 100% thị trấn đạt văn minh đô thị; 95% xã, thị trấn có trung tâm văn hóa và 100% thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng; phấn đấu đến năm 2017, huyện Lâm Hà đạt chuẩn huyện NTM. 
 
Đại hội Đảng bộ huyện Lâm Hà cũng đã đề ra các chỉ tiêu tiếp tục đẩy mạnh công tác XDĐ và xây dựng hệ thống chính trị TSVM. Hàng năm, toàn huyện sẽ phấn đấu kết nạp từ 160 - 180 ĐV mới; phấn đấu 85% TCCS đảng đạt TSVM và hoàn thành tốt nhiệm vụ (không có TCCS đảng bị xếp loại yếu kém). Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong huyện đạt vững mạnh…
 
“Cán bộ là cái gốc của công việc…”, Đảng bộ huyện Lâm Hà đã và đang ra sức thực hiện tốt công tác XDĐ làm cơ sở nền tảng để tập trung xây dựng đội ngũ ĐV, CB, CC, VC có phẩm chất, trình độ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục “phát huy mọi nguồn lực, đoàn kết, xây dựng huyện Lâm Hà phát triển toàn diện, bền vững” - là khẩu hiệu hành động Đại hội Đảng bộ huyện Lâm Hà khóa VII đặt ra…


Đề xuất