Lâm Đồng: Thực hiện định mức hỗ trợ Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững

Gia đình ông Nguyễn Quang Kiếm ( Lâm Đồng) lđược vay nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước đầu tư  sản xuất vươn lên làm giàu. Ảnh: Quốc Hùng - TTXVN.

Mức hỗ trợ  theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Lâm Đồng  sẽ triển khai  tại huyện Đam Rông và các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 gồm: Hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo tối đa không quá 350 triệu đồng/dự án. Mức chi hỗ trợ thực hiện dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp đối với hộ nghèo không vượt quá 15 triệu đồng cho mỗi hộ trong 1 dự án; với hộ cận nghèo và mới thoát nghèo được hỗ trợ tối đa không quá 12 triệu đồng trong 1 dự án. Trong giai đoạn 2016  - 2020, mỗi hộ gia đình được hỗ trợ tối đa không quá 2 dự án. Mức chi cho dự án hỗ trợ phát triển ngành nghề và dịch vụ, hỗ trợ tối đa bằng 50% tổng chi phí nhưng không quá 10 triệu đồng/hộ  và không quá 30 triệu đồng/doanh nghiệp - hợp tác xã.

Đối với các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135 thì mức hỗ trợ thực hiện dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo được tính bằng 70% mức chi hỗ trợ cho huyện Đam Rông và các xã đặc biệt khó khăn. Nghị quyết này cũng quy định hỗ trợ ti vi màu 32 inch cùng thiết bị thu tín hiệu truyền hình và chi phí lắp đặt cho hộ nghèo dân tộc ít người tại các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn. Mức hỗ trợ phương tiện nghe nhìn tối đa không quá 5 triệu đồng/ti vi và không quá 500.000 đồng/radio.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành và các địa phương triển khai thực hiện hoặc tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh theo thẩm quyền và theo quy định.


Chu Quốc Hùng 


Đề xuất