Lâm Đồng: Sắp xếp tinh gọn bộ máy đảm bảo hoạt động hiệu quả

Một cung đường giao thông nông thôn ở huyện Đạ Tẻh. Ảnh: baolamdong.vn

Đối với khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị xã hội, huyện Đạ Tẻh đã thực hiện nhất thể hóa chức danh Chủ tịch MTTQ huyện đồng thời là Trưởng ban Dân vận; Trưởng ban Tuyên giáo được giao kiêm Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị. Huyện đã thành lập Cơ quan tham mưu giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể trong tháng 9/2018, thay vì mỗi đơn vị có một cơ quan giúp việc như trước đây. Theo đó, MTTQ và các đoàn thể được tổ chức thành cơ quan chung gồm 4 ban: Tổng hợp, Tuyên truyền, Kiểm tra - Giám sát và Phong trào. Đồng thời, cũng thời gian này, mô hình Văn phòng Huyện ủy phục vụ chung cho khối Huyện ủy, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội cũng được triển khai. Qua việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, khối Đảng và các đoàn thể đã giảm 9/62 người, đạt 14,5%.

Trong khối hành chính Nhà nước, huyện Đạ Tẻh đã sáp nhập Phòng Dân tộc chuyển về Văn phòng HĐND - UBND huyện; thực hiện mô hình Văn phòng chung cho các cơ quan chuyên môn trực thuộc huyện. Huyện đang nghiên cứu sáp nhập Phòng Y tế về Văn phòng HĐND- UBND huyện; nghiên cứu nhất thể hóa chức danh Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy đồng thời là Trưởng phòng Nội vụ, dự định thực hiện trong năm 2019; nghiên cứu nhất thể hóa chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đồng thời là Chánh Thanh tra huyện, dự định sẽ thực hiện trong năm 2020. Qua việc sắp xếp này, khối hành chính nhà nước giảm được 13/95 biên chế được giao.

Trong các đơn vị công lập, huyện Đạ Tẻh đã tiến hành sáp nhập Đài Truyền thanh- Truyền hình huyện với Trung tâm Thể thao Văn hóa; chuyển đổi Ban Quản lý chợ sang loại hình doanh nghiệp; sáp nhập Trung tâm Dân số vào Trung tâm Y tế huyện. Thực hiện thu gọn điểm trường đối với các bậc Mầm non, Tiểu học, đến nay khối Giáo dục đã giải thể một trường Mầm non, một trường Tiểu học và 5 điểm trường lẻ. Bởi vậy, riêng khối giáo dục và đào tạo, từ năm 2016- 2018, toàn huyện đã giảm được 113 biên chế.

Tại các xã và thị trấn, địa phương này đã thực hiện mô hình nhất thể hóa một số chức danh. Đến nay, toàn huyện đã có 4 xã thực hiện Bí thư Đảng ủy xã đồng thời là Chủ tịch HĐND. 5 xã và thị trấn Đạ Tẻh thực hiện Phó Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND, UBND. 3 đơn vị không bố trí chức danh Phó Chủ tịch HĐND.

Ông Nguyễn Văn Tuyên, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Đạ Tẻh cho biết: Tại các xã trên toàn huyện, Huyện ủy đã ban hành kế hoạch sắp xếp lại để tinh giản biên chế, trong đó giảm các chức danh kế toán, văn phòng, tư pháp, địa chính bằng cách bố trí một người kiêm nhiệm. Cơ bản đến năm 2020, tại toàn bộ 11 xã và thị trấn, các chức danh này sẽ chỉ còn một người chuyên trách. Cho đến thời điểm này, số lượng cán bộ công chức cấp xã đã giảm được 23 người trong tổng số 249 biên chế được giao; những người không chuyện trách giảm tới 106 người, đạt 48%. Đặc biệt, huyện đang thực hiện nhất thể hóa chức vụ Bí thư chi bộ thôn với Tổ trưởng tổ dân phố, phấn đấu đến năm 2020 sẽ thực hiện trong 50% số thôn bản. Bởi vậy trước đây, toàn bộ 100% tổ trưởng dân phố toàn huyện không phải là đảng viên. Đến tháng 4/2018, huyện đã có 27/106 thôn bản có Tổ trưởng dân phố kiêm Bí thư chi bộ. Phấn đấu đến 2025, toàn huyện ít nhất có 80% Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn, bản…

Cũng theo Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy Đạ Tẻh, việc thực hiện sắp xếp lại bộ máy và tinh giản biên chế trên địa bàn không gặp phải vướng mắc do trước khi thực hiện, tổ chức đã đi tới từng cơ sở để lấy ý kiến. Lúc đầu, tại các xã cũng có ý kiến chưa đồng thuận, tuy nhiên sau khi được phân tích, cán bộ cấp cơ sở đã đồng tình bởi những người thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm đã được nhận thêm chế độ phụ cấp. Những người không có đủ bằng cấp theo quy định cũng đồng thuận nghỉ, tìm công việc khác. Ở cấp huyện, những cán bộ thuộc diện tinh giản biên chế được bố trí nghỉ theo của Nghị định 108 về hưu trước tuổi…

Là một trong những địa phương thực hiện thí điểm của tỉnh Lâm Đồng, đến nay Đạ Tẻh đã triển khai thành công Nghị quyết số 18- NQ/TW và Kế hoạch số 48-KH/TU về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Qua quá trình thực hiện, đến nay, các cơ quan đơn vị đã được sắp xếp bộ máy vẫn hoạt động hiệu quả, thể hiện chủ trương của Trung ương đưa tới thực hiện tại cơ sở đã phù hợp với điều kiện thực tế, cần tiếp tục được nhân rộng triển khai tại các địa phương trong cả nước.
Chu Quốc Hùng
 

Đề xuất