Lâm Đồng phấn đấu có thêm 12 xã và 3 huyện, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới trong 2018

Để hoàn thành mục tiêu này, tỉnh Lâm Đồng đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, chú trọng mở rộng tuyên truyền đến từng địa bàn, từng hộ gia đình; Cụ thể hóa các cơ chế, chính sách, văn bản hướng dẫn của Trung ương, đồng thời tiếp tục rà soát, nghiên cứu, đề xuất để ban hành các chơ chế chính sách phù hợp với điều kiện đặc thù của tỉnh. Tỉnh cũng đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, tập trung hình thành các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm vào các nhóm sản phẩm chủ lực; Xây dựng đề án “Mỗi xã, phương một sản phẩm” tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020; Xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.

Cùng với đó tỉnh phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế cho người dân nông thôn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; Nghiên cứu xây dựng và triển khai một số mô hình xử lý môi trường, đặc biệt là tổ chức thu gom, xử lý rác thải nông nghiệp ngay tại đồng ruộng…

Đến tháng 7/2018, tỉnh Lâm Đồng đã có 76 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện Đơn Dương đã đạt chuẩn huyện nông thôn mới từ năm 2015, hiện là một trong 4 huyện của toàn quốc được Trung ương chỉ đạo thực hiện Đề án mô hình thí điểm huyện nông thôn mới kiểu mẫu toàn quốc. Hai thành phố của tỉnh Lâm Đồng là Đà Lạt và Bảo Lộc đã có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, đang hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018.
Chu Quốc Hùng

Đề xuất