Lâm Đồng đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Trao quà cho người có hoàn cảnh khó khăn thành phố Đà Lạt.
Ảnh: Đặng Tuấn – TTXVN

Cụ thể, tại Kế hoạch số 2087/KH-BCĐ ngày 13/4/2020 của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Lâm Đồng, các nhiệm vụ trọng tâm đặt ra gồm: Đẩy mạnh tuyên truyền, làm cho mọi người dân, từng gia đình, cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị hiểu rõ ý nghĩa và nội dung của phong trào; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đưa các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của phong trào vào các Nghị quyết của cấp ủy Đảng, Hội đồng nhân dân, Kế hoạch của các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị để chỉ đạo thực hiện. Tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt việc bình xét, công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, buôn, tổ dân phố văn hóa”; tăng cường rà soát, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả của Ban Chỉ đạo phong trào các cấp; kịp thời biểu dương khen thưởng, động viên tập thể, cá nhân, hộ gia đình có nhiều đóng góp cho phong trào…

Theo ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Tỉnh đã đặt ra nhiệm vụ cụ thể cho từng quý, trong đó, Quý I tập trung hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị địa phương thực hiện. Quý II tổ chức các hội nghị tập huấn, tham mưu UBND tỉnh kế hoạch tổng kết 20 năm thực hiện phong trào giai đoạn 2000-2020, tổng kết phong trào giai đoạn 2015- 2020, tổng kết Đề án phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2015… Quý III tổ chức tập huấn phong trào cho đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở; tổ chức Liên hoan văn nghệ-thể thao các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu tỉnh Lâm Đồng lần thứ II năm 2020.

Trong Quý IV, tỉnh tập trung chỉ đạo rà soát, kiểm tra việc xét công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2020, đẩy mạnh tuyên truyền phong trào gắn với Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư; tổng hợp hồ sơ, thẩm định và đề nghị UBND tỉnh công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn văn hóa” 5 năm liền (giai đoạn 2016-2020)…

Năm 2020, tỉnh Lâm Đồng đặt ra 4 chỉ tiêu cụ thể trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gồm: Phấn đấu có 91,5% số hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; phấn đấu 97,5% số thôn, buôn, tổ dân phố được công nhận danh hiệu văn hóa; phấn đấu có 89% số xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 90% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; phấn đấu 98% số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.
Chu Quốc Hùng 
 

Đề xuất