Lai Châu hoàn thành mục tiêu cấp điện lưới Quốc gia tới 100% số xã

Tỉnh Lai Châu đã hoàn thành mục tiêu cấp điện lưới Quốc gia cho 100% số xã.

Để hoàn thành mục tiêu này, Công ty Điện lực Lai Châu (Tổng công ty Điện lực miền Bắc) đã đầu tư 1.412,2 tỷ đồng xây dựng mới 1.378 km đường dây trung áp; 1.120,3 km đường dây hạ áp; 682 trạm biến áp và cấp điện mới cho 37.430 hộ dân, nâng tỷ lệ số hộ dân có điện lên hơn 84,8%. Tổng công ty phấn đấu hết năm 2016 hoàn thành Dự án cấp điện cho các thôn bản chưa có điện tỉnh Lai Châu, đưa tỷ lệ số hộ dân có điện lên 92,4%.

Công nhân Công ty điện lực Lai Châu kiểm tra vận hành trạm cấp điện cho người dân huyện Nậm Nhùn. 

Công nhân Công ty điện lực Lai Châu lắp đặt thiết bị điện và hướng dẫn người dân ở huyện Nậm Nhùn sử dụng điện an toàn.

 


Đề xuất