Lai Châu đẩy mạnh sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và sáp nhập thôn, bản

Các đại biểu biểu quyết nhất trí Nghị quyết của kỳ họp về việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2019-2021, thành lập tổ dân phố, sáp nhập thôn bản và đặt tên xã, bản. Ảnh: Quý Trung - TTXVN

Theo ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu, thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã trong giai đoạn 2019-2021, Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về việc tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Đề án tổng thể sáp nhập thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2018-2020, UBND tỉnh Lai Châu đã thống kê, rà soát tiêu chuẩn của các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và các thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Qua thống kê, rà soát, toàn tỉnh có thành phố Lai Châu và 3 đơn vị hành chính cấp xã (xã Sùng Phài, huyện Tam Đường; xã Ma Li Chải, huyện Phong Thổ; phường Quyết Thắng, thành phố Lai Châu) chưa đảm bảo 50% tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định, thuộc diện phải sắp xếp trong giai đoạn 2019-2021.

Căn cứ theo các văn bản của Trung ương, của tỉnh và tình hình thực tiễn các đơn vị hành chính không đảm bảo 50% tiêu chuẩn theo quy định, UBND tỉnh Lai Châu xét thấy cần thiết phải sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo hướng sáp nhập xã Sùng Phài, huyện Tam Đường với xã Nậm Loỏng, thành phố Lai Châu; xã Ma Li Chải với xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ để tăng quy mô diện tích tự nhiên, dân số của đơn vị hành chính. Qua đó góp phần tinh gọn tổ chức, bộ máy, giảm đầu mối, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả đầu tư kinh tế - xã hội, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Đối với việc thành lập Tổ dân phố và sáp nhập thôn, bản, tỉnh sẽ thành lập 3 tổ dân phố thuộc huyện Phong Thổ và sáp nhập 38 bản thuộc huyện Tam Đường.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết về việc thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2019-2021 và thành lập tổ dân phố thuộc huyện Phong Thổ và sáp nhập, đặt tên bản thuộc huyện Tam Đường với 100% phiếu biểu quyết.

Theo Nghị quyết về việc thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2019-2021, xã Sùng Phài (huyện Tam Đường) sáp nhập với xã Nậm Loỏng (thành phố Lai Châu) để thành lập xã mới là Sùng Phài. Thành phố Lai Châu sau khi điều chỉnh và sáp nhập có 7 đơn vị hành chính trực thuộc với diện tích tự nhiên 92,37 km2, dân số là 42.973 người. Huyện Tam Đường sau khi điều chỉnh có 13 đơn vị hành chính trực thuộc với diện tích tự nhiên là 662,92 km2, dân số là 52.470 người.

Đối với huyện Phong Thổ, sáp nhập xã Ma Li Chải với xã Sì Lở Lầu để thành lập xã mới là Xin Chải. Thảo luận về nội dung này, các đại biểu thống nhất giữ tên xã mới là Sì Lở Lầu vì đây có ý nghĩa lịch sử và gắn liền với truyền thống văn hóa của đồng bào nơi đây. Sau khi sáp nhập, huyện Phong Thổ còn lại 17 đơn vị hành chính cấp xã (giảm một đơn vị).

Theo Nghị quyết Thành lập tổ dân phố thuộc huyện Phong Thổ và sáp nhập, đặt tên bản thuộc huyện Tam Đường, huyện Phong Thổ sẽ có 3 tổ dân phố mới là: Tổ dân phố Hòa Bình, Pa So và Hữu Nghị. 38 bản được sáp nhập để thành lập và đặt tên 19 bản thuộc huyện Tam Đường.

Như vậy, theo hai Nghị quyết đã được HĐND tỉnh Lai Châu thông qua, sau khi sắp xếp và sáp nhập, tỉnh Lai Châu có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, 106 đơn vị hành chính cấp xã (giảm 2 đơn vị cấp xã); 994 thôn, bản, tổ dân phố (giảm 19 bản).
Công Tuyên
 

Đề xuất