Kiện toàn cơ cấu tổ chức của 13 Ban, Viện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2017-2022)

Sự kiện công bố và ra mắt thành phần nhân sự của Ban Kiểm soát Trung ương và Ban Pháp chế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã thống nhất và kiện toàn cơ cấu tổ chức của 13 Ban, Viện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2017-2022), được thực hiện theo đúng Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định và tinh thần Nghị quyết Đại hội khóa VIII Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thông tư số 345/TT.HĐTS ngày 4/12/2017 và Công văn số 036/CV.HĐTS ngày 8/3/2018 triển khai một số vấn đề cơ bản của Hiến chương tu chỉnh lần thứ VI; nhân sự, nội quy hoạt động của các Ban, Viện Trung ương nhiệm kỳ 2017-2022.
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn (hàng đầu, bên phải), Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao quyết định bổ nhiệm Hòa thượng Thích Thiện Tánh, giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: Thế Anh-TTXVN
 
Để hoàn thành trọng trách trong bối cảnh hội nhập, phát triển và đổi mới của Giáo hội và đất nước, Ban Kiểm soát Trung ương và Ban Pháp chế Trung ương đã cơ cấu các thành viên có đầy đủ năng lực, phẩm chất, uy tín và ngang tầm nhiệm vụ, góp phần công sức và sự trang nghiêm Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong lòng dân tộc. Nêu cao ý thức tự giác và tính trách nhiệm trong mọi hoạt động Phật sự của Ban Kiểm soát Trung ương, Ban Pháp chế Trung ương.
 
Tiếp tục góp phần vào sự nghiệp trang nghiêm Giáo hội Phật giáo Việt Nam theo định hướng “Trí tuệ - Kỷ cương - Hội nhập - Phát triển”, Ban Pháp chế Trung ương đã dự kiến chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022, gồm: Phổ biến Nội quy Pháp chế Trung ương nhiệm kỳ VIII (2017-2022); Hỗ trợ Ban Pháp chế các tỉnh, thành hoạt động theo Nội quy Pháp chế Trung ương và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh; Phối kết hợp với Ban Thư ký Hội đồng trị sự, 02 Văn phòng Trung ương Giáo hội để tham mưu, đề xuất các vấn đề trong việc triển khai, thực hiện công tác của Giáo hội; Phối kết hợp với Ban Tăng sự, Ban Kiểm soát để rà soát và đề xuất các giải pháp giải quyết đối với các hồ sơ khiếu nại, tố cáo, yêu cầu của tăng ni, phật tử các Tự viện theo quy định của Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Pháp luật Nhà nước với Ban Thường trực Hội đồng trị sự và 02 Văn phòng Trung ương Giáo hội; Kịp thời báo cáo với Ban Thường trực Hội đồng trị sự, Lãnh đạo Giáo hội những vấn đề phát sinh trong quản lý, điều hành của các cấp Giáo hội từ Trung ương đến địa phương; Từng bước tăng cường hiệu năng làm việc của Văn phòng Ban Pháp chế Trung ương mang tính chuyên nghiệp, chuyên môn cao./.
  Thế Anh

Đề xuất