Kiên Giang: Tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua công tác hòa giải ở cơ sở ở tỉnh Kiên Giang. Ảnh :stp.kiengiang.gov.vn 

Đối tượng tuyên truyền chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, cư trú ở các vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Nội dung tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; các luật, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến vùng dân tộc thiểu số, chính sách dân tộc và đại đoàn kết dân tộc, nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành và bảo vệ pháp luật, bảo đảm quốc phòng an ninh, ổn định chính trị vùng dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, tỉnh tuyên truyền việc bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của các dân tộc thiểu số gồm tiếng nói, chữ viết, trang phục, lễ hội, ẩm thực… gắn với phát triển du lịch; tuyên truyền, vận động xóa bỏ những hủ tục lạc hậu; chăm sóc sức khỏe, nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số. Tỉnh vận động đồng bào các dân tộc cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình”, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền của các thế lực thù địch để chống phá Đảng và Nhà nước, phá hoại truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao nhận thức cho đồng bào các dân tộc về chủ quyền, an ninh biên giới.

Ông Danh Vuông, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang cho biết: Hình thức tuyên truyền thông qua tổ chức các cuộc nói chuyện chuyên đề, tư vấn, giải đáp thắc mắc những vấn đề về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân tộc; qua đó tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin của đồng bào với Đảng, Nhà nước; vận động đồng bào các dân tộc xây dựng xã hội lành mạnh, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số. Việc tuyên truyền, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, dễ đọc, dễ hiểu, có trọng tâm, trọng điểm, nội dung phù hợp với nhu cầu, đặc điểm, phong tục tập quán, văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc.

Kiên Giang có 27 dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn, dân số hơn 440.450 hộ, khoảng 1,8 triệu người, với 3 dân tộc có dân số đông là Kinh, Khmer và Hoa. Trong đó, đồng bào các dân tộc thiểu số có 66.521 hộ, khoảng 285.550 người, chiếm 15,4% dân số toàn tỉnh, gồm: Khmer 56.782 hộ, khoảng 237.867 người, chiếm hơn 13%; Hoa 9.350 hộ, khoảng 37.165 người, chiếm hơn 2% và các dân tộc thiểu số khác.

Những năm qua, Kiên Giang tập trung nguồn lực, thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước để cải thiện, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số. Số hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số hiện còn khoảng 4.850 hộ, chiếm 7,2% số hộ đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh.
Lê Huy Hải


Đề xuất