Kiểm kê đất đai năm 2019 và lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia

Bản đồ quy hoạch Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn 2050. Ảnh : quyhoach.nguyenvandong.net

Theo Tổng cục Quản lý đất đai, thực hiện Điều 34 của Luật Đất đai năm 2013 về thống kê, kiểm kê đất đai định kỳ, để chuẩn bị cho việc kiểm kê đất đai năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 4032/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 30/7/2018 để chỉ đạo, hướng dẫn địa phương rà soát, đánh giá lại tình hình thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 và việc thống kê đất đai định kỳ các năm 2015, 2016, 2017 để xác định những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thực hiện kiểm kê đất đai năm 2019. Đồng thời, Tổng cục Quản lý đất đai đã thống kê nguồn tài liệu phục vụ cho kiểm kê đất đai năm 2019 gồm: các xã đã đo vẽ bản đồ địa chính từ năm 2015 đến năm 2018; các xã đã lập bản đồ kết quả điều tra kiểm kê năm 2014 dạng số từ các loại bản đồ địa chính, bản đồ địa chính cơ sở, bản đồ ảnh hàng không, ảnh viễn thám; các xã có bản đồ kết quả điều tra kiểm kê rừng của ngành nông nghiệp hoàn thành năm 2015 đến nay.

Ngoài ra, Tổng cục cũng thực hiện rà soát hoàn thiện đường địa giới hành chính xã trên bản đồ kết quả điều tra kiểm kê, nhất là các xã đã hoàn thành nâng cấp bản đồ địa giới hành chính các cấp theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 2/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”; xây dựng phương án thực hiện và dự toán kinh phí cho kiểm kê đất đai trình cơ quan có thẩm quyền duyệt và bố trí kinh phí để thực hiện trong năm 2019, 2020.

Bên cạnh đó, Tổng cục đã xây dựng dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 và đã xin ý kiến các Bộ có liên quan. Ngày 3/5/2019, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký Tờ trình số 21 trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Chỉ thị này.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa nêu ý kiến: Tổng cục Quản lý đất đai cần ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong Kế hoạch kiểm kê đất đai năm 2019. Theo đó, cần đẩy mạnh áp dụng các công nghệ mới, tiên tiến và kết quả của các dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đất lúa đã và đang triển khai ở địa phương cho hiệu quả, giảm kinh phí; tập trung rà soát và tăng tốc để triển khai Đề án cho kịp thời.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa cũng yêu cầu Cục Viễn thám quốc gia tăng cường phối hợp với Tổng cục Quản lý đất đai về nội dung ảnh viễn thám để phục vụ Đề án kiểm kê đất đai năm 2019 và nhiệm vụ lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia bởi công tác thống kê, kiểm kê đất đai, thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Kết quả kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cho biết được quá trình quản lý đất đai tại từng địa phương và trên phạm vi cả nước, qua đó đánh giá được những biến động và giúp các nhà quản lý hoạch định chiến lược quy hoạch, phát triển trong tương lai.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhằm tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc của Đề án kiểm kê đất đai năm 2019 và nhiệm vụ lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia.
Diệu Thúy


Đề xuất