Khai mạc Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Toàn cảnh phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa XI). Ảnh: Trí Dũng –TTXVN

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên khai mạc. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

Trong ngày làm việc đầu tiên, buổi sáng, Trung ương làm việc tại Hội trường : 
Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng. 
Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 trình Đại hội XII của Đảng. 
Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới. 

Các đại biểu tham dự phiên khai mạc Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

Đầu giờ chiều, Trung ương tiếp tục làm việc tại Hội trường. Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đọc các Tờ trình của Bộ Chính trị về Dự thảo Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI; về việc tiếp tục thực hiện Đề án Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược. Sau đó, Trung ương làm việc tại tổ thảo luận về Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới và Báo cáo tổng kết thi hành Điều lệ Đảng khóa XI. 
 

Đề xuất