Huyện miền núi đầu tiên của Quảng Ngãi hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non

Đây là 1 trong 3 huyện, thành phố (Mộ Đức, Lý Sơn và Sơn Hà) và là huyện miền núi đầu tiên của tỉnh    Quảng Ngãi được công nhận hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non. Kết quả này là động lực rất lớn để Sơn Hà không chỉ tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục mầm non mà còn ở tất cả các bậc học khác. 
Việc hoàn thành phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi là tiền đề rất lớn để không chỉ tạo điều kiện cho Sơn Hà nâng cao chất lượng ở các bậc học khác mà còn góp phần vào việc nâng trình độ dân trí và nhất là thay đổi nhận thức của người dân miền núi về vai trò của giáo dục. Đó cũng chính là động lực để thúc đẩy, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững ở khu vực miền núi Sơn Hà.Đề xuất