Hội thảo “Báo chí văn nghệ Bắc miền Trung với phong trào xây dựng nông thôn mới”

Hội thảo thu hút nhiều văn nghệ sỹ đến từ 6 tỉnh khu vực Bắc miền Trung.
Ảnh: Thanh Quỳnh - baonghean.vn

Hơn 10 tham luận trình bày tại Hội thảo tập trung vào các nội dung: làm gì và làm như thế nào để góp phần xây dựng nông thôn Việt Nam phát triển; làm thế nào để có những tác phẩm văn học nghệ thuật, những tác phẩm báo chí văn nghệ có giá trị phản ánh đúng và đầy đủ phong trào xây dựng nông thôn mới; những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp thiết thực trong xây dựng nông thôn mới...; giúp Ban biên tập các tạp chí văn nghệ giải quyết các vấn đề nói trên.

Hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn là chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ. Đảng ta luôn coi trọng sự phát triển của nông thôn và đời sống của nông dân, coi đó là cơ sở cho sự phát triển bền vững đất nước. Tuy nhiên, báo chí nói chung, báo chí văn nghệ nói riêng chưa đáp ứng yêu cầu công cuộc đổi mới cũng như phong trào xây dựng nông thôn mới. Thực tế cho thấy, lực lượng báo chí văn nghệ chưa hiểu biết sâu về đời sống, tâm tư của người nông dân, chưa chia sẻ những mất mát của họ về vật chất và tinh thần thông qua các tác phẩm. Là chiến sĩ trên mặt trận văn nghệ và báo chí, mỗi người cầm bút đều không khỏi trăn trở, suy nghĩ về trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của mình, sự phê phán là cần thiết nhưng cần hơn là sự định hướng, dẫn dắt, tìm ra phương thức giải quyết các vấn đề. Hội thảo lần này tập trung bàn thảo về vấn đề cốt lõi trong xây dựng nông thôn mới, đề xuất những giải pháp góp phần vào sự phát triển nông nghiệp, nông thôn; giải pháp nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí, chất lượng sáng tạo văn học nghệ thuật của mỗi địa phương.

Tại hội thảo, các đại biểu bước đầu thống nhất nhiều nội dung có tính chất lý luận và thực tiễn đặt ra trong quá trình chỉ đạo, thực hiện xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới khu vực Bắc miền Trung, đó là: cần nắm vững đặc thù và tính đa dạng văn hóa của khu vực Bắc miền Trung để vận dụng triển khai các chương trình hoạt động phù hợp; đề xuất hệ thống các giải pháp để bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa dân tộc thiểu số, đặc biệt là những phong tục tập quán tiến bộ phù hợp với xu thế phát triển văn hóa nông thôn mới; các mục tiêu phấn đấu, tiêu chí khen thưởng cần được các địa phương vận dụng phù hợp, khả thi trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương; kết hợp đồng bộ giữa các hoạt động văn hóa truyền thống với hiện đại trong xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới, nhằm tạo nên sự đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng; lồng ghép thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội vào nội dung xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, trọng tâm là thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và xây dựng nông thôn mới ngay tại địa bàn.
Bích Huệ

Đề xuất