Hội nghị tổng kết công tác văn học nghệ thuật năm 2017

Hội nghị tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm 2017; trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc, hướng khắc phục trong tổ chức hoạt động nhằm tiếp tục đổi mới, thúc đẩy các hoạt động văn học nghệ thuật trong năm 2018. 

Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Nhà văn Tùng Điển cho biết: Năm 2018, Liên hiệp sẽ tổ chức hội thảo về báo chí, văn học nghệ thuật, trong đó có bàn thảo về nội dung văn nghệ sĩ cả nước hưởng ứng cuộc vận động sáng tác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Liên hiệp tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tổ chức tốt các trại sáng tác, hoạt động tập huấn và đi thực tế sáng tác cho hội viên. Đặc biệt, năm 2018 là năm kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội Văn nghệ Việt Nam (tiền thân của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam), Liên hiệp sẽ xuất bản cuốn sách ảnh có đầy đủ các hoạt động của Liên hiệp, các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành qua các thời kỳ. Các hội văn học nghệ thuật trên cả nước tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ sáng tạo, nghiên cứu, sưu tầm văn học nghệ thuật. 

Trong năm 2017, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam,10 hội văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và 63 hội văn học nghệ thuật các tỉnh, thành phố đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tư tưởng văn nghệ sĩ ổn định, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, Nhà nước. Các hoạt động sáng tác, biểu diễn, triển lãm của các loại hình văn học, nghệ thuật đã góp phần đẩy lùi các tệ nạn, xã hội, tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, âm mưu "diễn biến hòa bình", “tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. 

Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức thành công Ngày thơ Việt Nam, Hội nghị Nhà văn với sứ mệnh hòa hợp dân tộc và các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hội. Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức được 3 triển lãm chuyên đề thu hút 302 tác phẩm tham dự, 7 trại sáng tác cho 95 hội viên, 10 đoàn đi thực tế… Tại các địa phương, 48 hội văn học nghệ thuật tổ chức Ngày thơ Việt Nam,  63 lớp tập huấn chính trị nghiên cứu Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII được tổ chức với  trên 3 nghìn văn nghệ sĩ tham gia. 63 đợt đi thực tế cũng được tổ chức, trong đó có nhiều chuyến đi viết, vẽ về những người lính đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa… Đến hết tháng 12/2017, 11 hội văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ… 

Căn cứ vào kết quả hoạt động văn học nghệ thuật của các tỉnh, thành phố trong năm 2017, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã tặng 18 Cờ thi đua xuất sắc, 39 Bằng khen các tập thể hội và cá nhân, 355 Kỷ niệm chương. Bốn nguyên Ủy viên Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật các tỉnh Bình Phước, Lào Cai, Lâm Đồng, Lai Châu cũng được tặng Bằng khen ghi nhận sự đóng góp tích cực trong phát triển hoạt động của Liên hiệp, các hội.
Mỹ Bình 

 

Đề xuất