Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng sau 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, 5 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, hai năm thực hiện Hiến pháp 2013. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, cùng với thành công của đại hội đảng bộ các cấp và đặc biệt là thành công rực rỡ của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 là sự kiện chính trị quan trọng và là đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý, dân chủ sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Đây là cơ hội để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Đây còn là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. 

Khẳng định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong năm 2016, Tổng Bí thư đề nghị, ngay sau Hội nghị, các cấp ủy, các tổ chức đảng, các cơ quan, tổ chức và đơn vị có liên quan cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 và thực hiện tốt nhất phương hướng, nhiệm vụ của cuộc bầu cử, để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đạt kết quả tốt nhất và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. 

Theo Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 4/1/2016 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể việc chuẩn bị điều kiện cần thiết để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử; bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. 

Kế hoạch số 40/KH-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử quốc gia ngày 29/1/2016 triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 chỉ đạo và hướng dẫn cụ thể việc thành lập các tổ phụ trách bầu cử, Ủy ban bầu cử từ cấp trung ương, tỉnh, huyện, xã; đồng thời dự kiến số lượng đại biểu Quốc hội theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội; việc lập và niêm yết danh sách cử tri; hoạt động vận động bầu cử và quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử… 

Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 13/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, giao lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương chủ động thực hiện và bảo đảm tiến độ chuẩn bị cho bầu cử; thực hiện đúng trình tự các bước tiến hành công việc trước, trong, sau ngày bầu cử và các điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ cho cuộc bầu cử. Thủ tướng Chính phủ cũng giao lãnh đạo các địa phương chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và các điểm bỏ phiếu; bảo đảm cho cuộc bầu cử được diễn ra an toàn, đúng pháp luật; xây dựng phương án dự phòng bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành liên tục, không bị gián đoạn… 

Về điều kiện, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, theo Hướng dẫn số 38-HD/BTCTW ngày 31/1/2016 của Ban Tổ chức Trung ương quy định kiên quyết không giới thiệu và đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ, trì trệ; đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm; người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ, việc tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết…Riêng đối với tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội chuyên trách ở các cơ quan của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nếu công tác ở các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể chính trị xã hội, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước ở Trung ương thì phải giữ chức cục trưởng, vụ trưởng và tương đương trở lên. Nếu là cán bộ Quân đội, Công an thì phải giữ chức cục trưởng, vụ trưởng hoăc tương đương trở lên hoặc có quân hàm từ Đại tá trở lên. 

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ảnh: TTXVN

Các đại biểu tham dự Hội nghị thống nhất cao về các nội dung liên quan đến công tác bầu cử; đồng thời trao đổi, giải đáp những vấn đề rất thiết thực xuất phát từ kinh nghiệm thực tiễn, yêu cầu trong tình hình mới liên quan đến các vấn đề về dân cư, tỷ lệ cử tri, điều kiện tổ chức bầu cử tại các khu vực tạm cư, khu kinh tế…. 

Phát biểu bế mạc Hội nghị, nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc bầu cử, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ: Kết quả của cuộc bầu cử sẽ góp phần quan trọng vào việc phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Với ý nghĩa đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia yêu cầu ngay sau Hội nghị này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tỉnh, thành phố và các cơ quan hữu quan sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt, đúng các mốc thời gian theo luật định các công việc về bầu cử, như: Quyết định cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; tiến hành việc hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; thành lập các tổ chức bầu cử ở địa phương; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, an ninh, trật tự, kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử… để cuộc bầu cử bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, thực sự dân chủ, đúng pháp luật, lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới. 
Việc tổ chức Hội nghị đặc biệt này nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về ý nghĩa, tầm quan trọng, các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân và về vị trí, vai trò của Quốc hội, Hội đồng nhân dân; giúp các cấp, các ngành, địa phương tiến hành triển khai tổ chức tốt nhất các hoạt động bầu cử nhằm tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
Đề xuất