Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng thành công tốt đẹp

Toàn cảnh phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa XI).Ảnh: Trí Dũng –TTXVN

Ban Chấp hành Trung ương đã dành nhiều thời gian thảo luận kỹ lưỡng, cho nhiều ý kiến xác đáng và thống nhất cao về những vấn đề cần tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện các dự thảo văn kiện Đại hội XII gửi đại hội đảng bộ các cấp đóng góp ý kiến. Trung ương yêu cầu phải thấy hết ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XII của Đảng; phải chuẩn bị một cách kỹ lưỡng cả về văn kiện và nhân sự để Đại hội thành công tốt đẹp, thật sự là Đại hội đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới.

 Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Hội nghị. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

 Đánh giá về kết quả của 30 năm đổi mới (1986 - 2016) cũng như 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng (2011 - 2015), Trung ương yêu cầu phải thực sự khách quan, cầu thị, nhìn thẳng vào sự thật, không phiến diện, cực đoan. Trên cơ sở đánh giá khách quan tình hình và những kết quả đạt được trong thời gian qua, dự báo đúng tình hình đất nước và thế giới trong thời gian tới, xác định một cách đúng đắn phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Trung ương đặc biệt nhấn mạnh phải đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, nhất là tiếp tục thực hiện kiên trì, quyết liệt hơn Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức trong Đảng và trong xã hội; giữ vững, kiên định bản chất cách mạng và vai trò tiên phong gương mẫu của Đảng, của đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức xây dựng Đảng; tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. 
Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng để Bộ Chính trị tiếp tục chỉ đạo tiếp thu hoàn thiện các báo cáo, đề án đã trình tại Hội nghị. 

Các đại biểu tham dự phiên khai mạc Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

Về Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Trung ương nhấn mạnh: Cần quán triệt, thực hiện đúng mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và nhiệm vụ, giải pháp mà Đại hội XI, các Kết luận của Hội nghị Trung ương 7 khóa XI đã đề ra; phấn đấu tạo sự chuyển biến rõ rệt trong tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thu hút được những người có đức, có tài vào làm việc trong các cơ quan, tổ chức và đơn vị công lập của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội. 
Về Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí, trên cơ sở phân tích, đánh giá sâu sắc thực trạng phát triển và quản lý báo chí; thấy rõ xu hướng phát triển thông tin, truyền thông trên thế giới, Trung ương khẳng định sự cần thiết phải sớm ban hành và tổ chức thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025. Trong quá trình xây dựng và thực hiện quy hoạch, cần quán triệt quan điểm phát triển đi đôi với quản lý tốt. Phát triển báo chí theo hướng cách mạng, chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân, tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, để đoàn kết, tập hợp quần chúng, tạo đồng thuận trong xã hội, định hướng tư tưởng và thẩm mỹ, góp phần nâng cao dân trí, phát triển văn hóa và con người Việt Nam.
Chiều 12/1/2015, Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bế mạc sau 8 ngày làm việc khẩn trương. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN 

Hội nghị cũng đã xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác, tiếp tục giới thiệu bổ sung Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược; lấy phiếu tín nhiệm của Trung ương đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn tại Hội nghị... 
Phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, trước nhân dân và đất nước, các đồng chí Ủy viên Trung ương đã tiến hành các công việc đề ra rất nghiêm túc, đúng với quy định của Đảng, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, trong không khí thật sự dân chủ, đoàn kết, thống nhất. Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thành công tốt đẹp, góp phần kết thúc tốt đẹp năm 2014, một năm Việt Nam vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, thu được những kết quả và những bài học kinh nghiệm quý báu, để bước vào triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch của năm 2015 với quyết tâm cao và khí thế mới. 


Đề xuất