Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Quang cảnh hội nghị. Ảnh Nguyễn Dân - TTXVN

Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối tiến hành kiện toàn công tác cán bộ, bầu Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020; đánh giá kết quả công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2016; đánh giá 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thảo luận và cho ý kiến vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XII.
 
Trong quý II/2016, các cấp ủy đảng chủ động phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ, đảng viên tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chính phủ; tập trung vào việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XII, các Nghị quyết của Trung ương và của Đảng ủy Khối gắn với xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết theo hướng đổi mới, thiết thực.
 
Các cấp ủy Đảng tham mưu thực hiện tốt Chỉ thị số 51-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp bảo đảm diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là Ngày hội của toàn dân. Các cơ quan trong Khối làm tốt công tác tham mưu tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh thực hiện các khâu đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; bảo đảm an sinh xã hội, phát huy dân chủ, đẩy mạnh hội nhập quốc tế và bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp trong Khối đẩy mạnh hoạt động của với nội dung, phương thức phù hợp, nâng cao chất lượng các mặt công tác, tích cực thực hiện vai trò giám sát, phản biện xã hội, xây dựng đạo đức công vụ, tham mưu chính sách hợp lòng dân; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
 
Đánh giá kết quả qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các đại biểu cho rằng: Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã tích cực, chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo và triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Xác định việc triển khai Chỉ thị 03 là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị thông qua “Năm nâng cao chất lượng chi bộ - 2013” và “Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận - 2014” với ba đột phá là: Xây dựng và thực hành đạo đức công vụ theo tư tưởng Hồ Chí Minh; Nâng cao chất lượng chi bộ; Tăng cường và đổi mới công tác dân vận; trong đó lấy chi bộ làm địa bàn trọng điểm và cán bộ, đảng viên là chủ thể để tạo chuyển biến căn bản trong cả nhận thức và hành động của từng tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên.
 
Các đại biểu nhấn mạnh: Việc thực hiện Chỉ thị 03 đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị và ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối. Việc thực hiện Chỉ thị dần đi vào nền nếp, trở thành hành động tự giác của cán bộ, đảng viên. Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ chủ chốt các cấp, được nâng lên. Thực hiện Chỉ thị 03 đã góp phần xây dựng và thực hành đạo đức công vụ theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ Khối./.

Đề xuất