Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân học tập Nghị quyết hội nghị Trung ương 4, Khóa XII

Tham dự hội nghị có trên 650 đại biểu là cán bộ chủ chốt trong toàn quân. 
 
Toàn cảnh Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 4, Khóa XII. Ảnh: An Đăng – TTXVN

Thay mặt Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: Các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) có ý nghĩa rất quan trọng, vừa có tính chiến lược lâu dài, vừa mang tính thời sự cấp bách; có tầm ảnh hưởng to lớn đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Nhất là, Nghị quyết 04 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Nghị quyết thể hiện rõ quyết tâm chính trị rất cao và tư tưởng nhất quán của Đảng ta về tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: An Đăng – TTXVN

Để nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các cán bộ chủ chốt toàn quân nắm vững những quan điểm chỉ đạo, công việc cần triển khai thực hiện; nhất là nhận diện và đánh giá đúng thực trạng những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cơ quan, đơn vị; từ đó, nêu cao nhận thức trách nhiệm với Đảng, Tổ quốc, Nhân dân và Quân đội để thực hiện Nghị quyết một cách nghiêm túc và có hiệu quả. 

Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Tại hội nghị, các cán bộ chủ chốt toàn quân đã nghe Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam giới thiệu Nghị quyết về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. 

 


Đề xuất