Hội nghị các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Nguyễn Dân – TTXVN


Với phương châm" Kỷ cương, đồng bộ, đổi mới, hiệu quả", trong năm học 2016-2017, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các trường bộ, ngành tập trung triển khai việc nghiên cứu, quán triệt các nội dung, luận điểm mới của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học. Toàn hệ thống học viện xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đủ năng lực, phẩm chất, có tiềm năng trong công tác đào tạo, giảng dạy và nghiên cứu khoa học, đảm bảo sự phát triển liên tục và vững chắc giữa các thế hệ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 
 

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Nguyễn Dân – TTXVN


Đến dự và phát biểu tại hội nghị., đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chúc mừng và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, kết quả và thành tích mà Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các trường chính trị tỉnh, thành phố đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh: trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam có trụ vững và đột phá, phát triển đi lên được hay không, phụ thuộc rất lớn vào quy mô và chất lượng nguồn nhân lực, vào đội ngũ cán bộ nói chung, trong đó có đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội. Đội ngũ này phải được đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện để trở thành những người có đức có tài, vừa "hồng" vừa "chuyên"; có nhân cách và phong cách cán bộ cách mạng; hội tụ cả năng lực tư duy lý luận và năng lực hoạt động thực tiễn, đủ sức gánh vác những nhiệm vụ to lớn, phức tạp trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 
 

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng- Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Nguyễn Dân – TTXVN


Thường trực Ban Bí thư nêu rõ: Công cuộc đổi mới của đất nước và những chuyển biến sâu rộng diễn ra trên mọi mặt của đời sống thế giới đương đại đang đặt ra rất nhiều vấn đề hệ trọng và cấp bách, đòi hỏi phải có nhận thức đúng, luận giải thấu đáo và đề ra các chủ trương, quyết sách kịp thời, phù hợp. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị cần tập hợp, tổ chức các nhà khoa học nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp thiết nhất, trong đó nhận thức, làm sâu sắc hơn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; xây dựng và phát huy nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, v.v... Học viện và các trường chính trị cần có giải pháp đột phá, thật sự đổi mới trong nghiên cứu lý luận, nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập lý luận; đồng thời, góp phần cung cấp những luận cứ khoa học cho Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách. 

Đồng chí Đinh Thế Huynh trao Huân chương cho các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: Nguyễn Dân – TTXVN


Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Đinh Thế Huynh trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Ba tặng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Đồng chí Đinh Thế Huynh trao Huân chương Lao Động hạng Nhất cho Giáo sư, Tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN


 


Đề xuất