Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Ninh Thuận tổ chức Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2019 - 2024

Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ảnh: Công Thử - TTXVN

Để có bước phát triển mới trong hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Ninh Thuận tiếp tục nỗ lực tổ chức hoạt động văn học nghệ thuật, phát huy tài năng, trí tuệ, phấn đấu cống hiến nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị về nội dung, tư tưởng và nghệ thuật, góp phần vun đắp nền tảng đạo đức xã hội, đáp ứng sự mong đợi của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Trách nhiệm”, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Ninh Thuận tiếp tục phấn đấu, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết 23 - NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Tỉnh ủy Ninh Thuận thực hiện Nghị quyết 23 - NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới.

Thấm nhuần tư tưởng của Bác Hồ “Văn học nghệ thuật cũng là một mặt trận, anh chị em nghệ sĩ là những chiến sĩ trên mặt trận ấy”, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Ninh Thuận tiếp tục quán triệt chủ trương, đường lối, thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, bản lĩnh và năng lực sáng tạo, đạo đức, nhân cách nghề nghiệp cho đội ngũ văn nghệ sĩ; đồng thời tạo thuận lợi cho sự phát triển mạnh mẽ, đa dạng của văn học, nghệ thuật về đề tài, nội dung, loại hình, phương pháp sáng tác, sự tìm tòi, thể nghiệm của hội viên. Bên cạnh đó, Hội vận động hội viên đẩy mạnh cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về đề tài “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hội đẩy mạnh sáng tác các tác phẩm về đề tài công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng quốc phòng - an ninh; xây dựng nông thôn mới và các lĩnh vực về đời sống xã hội… Qua đó từng bước khẳng định vai trò của văn học nghệ thuật trong đời sống xã hội, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân; đồng thời tạo cầu nối trong việc định hướng dư luận, góp phần ổn định an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự hỗ trợ tích cực của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Ninh Thuận đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và có bước phát triển mạnh mẽ cả về số lượng, chất lượng với hơn 230 hội viên sinh hoạt tại 9 phân hội chuyên ngành. Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Ninh Thuận luôn thể hiện tốt vai trò là trung tâm đoàn kết, tập hợp anh chị em văn nghệ sĩ. Nhiều hoạt động của Hội luôn diễn ra sôi nổi, thiết thực, đáp ứng tốt yêu cầu tuyên truyền về nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đội ngũ văn nghệ sĩ luôn vững vàng về quan điểm chính trị, đúng đắn về phương pháp sáng tác, đáp ứng nhiệm vụ chính trị, hiệu quả xã hội, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đáp ứng ngày càng cao sự hưởng thụ nghệ thuật của nhân dân.
Công Thử

Đề xuất