Hỗ trợ gạo cho học sinh vùng khó tỉnh Thanh Hóa

Để số gạo hỗ trợ kịp thời đến với các học sinh vùng khó, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa có trách nhiệm đóng bao thuận lợi, vận chuyển và giao gạo hỗ trợ học sinh tại điểm trường theo đúng quy định. UBND các huyện, thị xã và đơn vị được hỗ trợ gạo phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa trong công tác giao, nhận gạo hỗ trợ; cấp gạo hỗ trợ kịp thời cho học sinh, đảm bảo đúng đối tượng, định mức theo quy định. Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa thẩm định dự toán kinh phí vận chuyển gạo từ trung tâm huyện đến các điểm trường chính của các nhà trường do Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa lập, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Ban Dân tộc, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa và các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra UBND các huyện thực hiện việc hỗ trợ gạo cho học sinh.

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nhất là tại các huyện miền núi vẫn còn hàng chục nghìn học sinh khó khăn. Việc hỗ trợ gạo cho học sinh vùng khó góp phần giảm bớt khó khăn cho học sinh, gia đình và nhà trường, duy trì tỷ lệ  học sinh đến trường, nâng cao thể trạng của học sinh và chất lượng giáo dục miền núi Thanh Hóa. Chính sách này gián tiếp giải quyết được phần nào khó khăn cho một số địa phương trong công tác bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống dân cư, phát triển kinh tế vùng đặc biệt khó khăn, tập trung đồng bào dân tộc thiểu số.
 
Khiếu Tư

Đề xuất