Hỗ trợ bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc rất ít người


 

Cụ thể, sẽ hỗ trợ tổ chức lớp học tiếng dân tộc theo hình thức truyền khẩu, truyền dạy văn hóa truyền thống tiêu biểu tại thôn, bản. Định mức hỗ trợ một lần 150 triệu đồng/ thôn, bản.

Hỗ trợ khôi phục, bảo tồn nghề truyền thống tiêu biểu của dân tộc, hỗ trợ tối đa 3 nghề. Định mức hỗ trợ một lần 300 triệu đồng/1 nghề.

Bên cạnh đó, hỗ trợ phục dựng bảo tồn các lễ hội truyền thống tiêu biểu của dân tộc, hỗ trợ tối đa 2 lễ hội /dân tộc; định  mức hỗ trợ 150 triệu đồng/1 lễ hội. Hỗ trợ khôi phục, sản xuất nhạc cụ, trang phục truyền thống dân tộc; định mức hỗ trợ một lần 30 triệu đồng/ thôn, bản. Hỗ trợ trang thiết bị cho nhà sinh hoạt cộng đồng; định mức hỗ trợ một lần 30 triệu đồng/ thôn, bản. Hỗ trợ thành lập và duy trì hoạt động đội văn nghệ thôn, bản trong 5 năm đầu; định mức hỗ trợ 5 triệu đồng/ thôn, bản/năm.

Dự thảo nêu rõ, sẽ hỗ trợ xây dựng điểm thôn, bản điển hình tiêu biểu bảo tồn kiến trúc, văn hóa truyền thống dân tộc; định mức hỗ trợ 5 tỷ đồng/ điểm thôn, bản. Cụ thể, tỉnh Cao Bằng: 1 điểm thôn, bản dân tộc Lô Lô; tỉnh Lai Châu: 1 điểm thôn, bản dân tộc Lự; tỉnh Sơn La: 1 điểm thôn, bản dân tộc La Ha; tỉnh Hà Giang: 5 điểm thôn, bản cho 5 dân tộc: Phù Lá, Bố Y, Pà Thẻn, Lô Lô Pu Péo; tỉnh Lào Cai: 2 điểm thôn, bản cho 2 dân tộc Bố Y và Phù Lá; tỉnh Quảng Bình: 1 điểm thôn, bản dân tộc Chứt.

Đào tạo, sử dụng cán bộ dân tộc và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở

Cũng theo dự thảo, hỗ trợ bồi dưỡng cán bộ thôn, bản, xã về kiến thức quản lý nhà nước; khuyến nông, khuyến lâm; nghiệp vụ hoạt động văn hoá, thông tin cơ sở. Định mức hỗ trợ 20 triệu đồng/xã/năm.

Công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ thực hiện tại Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14-3-2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án “Phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới” và Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLL-BNV-UBDT ngày 11-9-2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành chính sách cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số quy định tại Điều 11 Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14-1-2011 của Chính phủ về công tác dân tộc.
Theo Chinhphu.vn

Đề xuất