Hỗ trợ 154 bồn chứa nước sinh hoạt cho người dân vùng hạn Ninh Thuận

Tặng bồn chứa nước cho bà con nghèo vùng bãi ngang xã Phước Dinh.

 

Bà con nghèo vùng bãi ngang xã Phước Dinh vui mừng nhận bồn về đựng nước sinh hoạt. 

 

Bà con nghèo vùng bãi ngang xã Phước Dinh vui mừng nhận bồn về đựng nước sinh hoạt. 

 Đề xuất