Hiệu quả xây dựng nông thôn mới ở xã Hồ Đắc Kiện

Đưa máy móc vào sản xuất nông nghiệp

Từ nguồn ngân sách và sự đóng góp của đồng bào, xã Hồ Đắc Kiện đã xây dựng, cải tạo khá đồng bộ hệ thống điện, đường, trường, trạm y tế...

Xã đã hình thành các mô hình cánh đồng mẫu, hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất tập trung theo hướng liên kết 4 nhà. Đồng bào tích cực cải tạo vườn tạp, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp nhằm giảm chi phí, tăng năng suất, chất lượng, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Nhờ vậy, đến nay, thu nhập bình quân của người dân trong xã đạt gần 30 triệu đồng/người/năm, hộ nghèo
giảm còn dưới 7%, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên tăng cao…

Nhiều hộ đồng bào Khmer ở xã Hồ Đắc Kiện đã thoát nghèo nhờ nuôi bò sữa

Trồng rau màu là một trong những hướng đi góp phần nâng cao thu nhập cho đồng bào Khmer trong xã

Là xã có đông đồng bào Khmer, Hồ Đắc Kiện đã huy động nhiều nguồn lực để xây dựng nông thôn mới. Từ nguồn ngân sách và sự đóng góp của đồng bào, xã đã xây dựng, cải tạo khá đồng bộ hệ thống điện, đường, trường, trạm, nhà sinh hoạt cộng đồng, công trình thủy lợi… phục vụ đời sống và sinh hoạt của đồng bào. Diện mạo nông thôn của xã ngày càng đổi mới, đời sống đồng bào được cải thiện. Môi trường nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh chính trị, an toàn xã hội được giữ vững...


Đề xuất