Hậu Giang xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới


Lực lượng dự bị động viên thành phố Vị Thanh diễn tập tác chiến KVPT.

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 08 (khóa XI) của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và Nghị định 02 ngày 05/1/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị  định 152 ngày 10/10/2007 của Chính phủ; các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng Đề án KVPT giai đoạn 2011-2020 phù hợp với đặc thù của tỉnh; tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh xác định rõ nhiệm vụ xây dựng KVPT của tỉnh, trong đó tập trung huy động mọi nguồn lực, phát huy thế mạnh của địa phương, triển khai thực hiện đồng bộ Đề án của UBND tỉnh về bảo đảm quốc phòng giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030; xây dựng tỉnh Hậu Giang giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng - an ninh; xây dựng tỉnh thành KVPT có đủ tiềm lực, sức mạnh toàn diện nhằm ngăn ngừa và làm thất bại mọi âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; nâng cao nhận thức và khả năng tự bảo vệ của từng người dân, từng cơ quan, đơn vị, cơ sở; tạo sức mạnh tổng hợp, liên hoàn, ứng phó có hiệu quả với mọi tình huống; giữ vững ổn định chính trị để phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Để xây dựng KVPT vững chắc, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành tham mưu ban hành đồng bộ các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương; kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; tổ chức quy hoạch tổng thể, từng bước đầu tư xây dựng các công trình phòng thủ và xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, góp phần xây dựng tiềm lực, thế trận trong KVPT tỉnh vững chắc.

Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng - an ninh. Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh các cấp của tỉnh luôn được củng cố, kiện toàn đủ số lượng, đúng thành phần và duy trì hoạt động có hiệu quả cao. Trong 5 năm qua, công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch, tỷ lệ khá, giỏi luôn đạt trên 80%. Cơ quan quân sự các cấp trong tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục quốc phòng - an ninh cho toàn dân; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Phát huy vai trò “đội quân công tác”, lực lượng vũ trang tỉnh thường xuyên tăng cường công tác dân vận, tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, đẩy mạnh các hoạt động thiết thực giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo; góp phần nâng cao nhận thức, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và nhân dân trên địa bàn, xây dựng tiềm lực chính trị trong KVPT ngày càng vững chắc.

Công tác xây dựng tiềm lực kinh tế, tiềm lực quốc phòng - an ninh trong KVPT của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Bộ CHQS tỉnh thường xuyên chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp kịp thời điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các quyết tâm, kế hoạch tác chiến KVPT và kế hoạch sẵn sàng chiến đấu; kế hoạch phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; phòng chống cháy nổ, cháy rừng; tổ chức khảo sát hệ thống công trình dân dụng phục vụ mục đích quốc phòng và tham gia thẩm định các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Cơ quan quân sự cũng đã kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương huy động mọi nguồn lực, tiến hành đầu tư xây dựng khu căn cứ chiến đấu, sở chỉ huy và các công trình phòng thủ theo quy hoạch, hình thành thế trận liên hoàn vững chắc giữa các cấp, bảo đảm vừa phục vụ tốt cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, vừa phục vụ nhiệm vụ quốc phòng tại địa phương.  

Công tác xây dựng lực lượng vũ trang luôn gắn với xây dựng KVPT tỉnh và huyện, thị xã, thành phố vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, làm nòng cốt trong công tác sẵn sàng chiến đấu, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội. Đến nay đã xây dựng lực lượng thường trực dự bị động viên, dân quân tự vệ đạt 100%. Công tác huấn luyện, công tác diễn tập hàng năm đều hoàn thành tốt kế hoạch (mỗi năm diễn tập KVPT từ 1-2 địa phương cấp huyện và 25% cấp xã). Đặc biệt năm 2012, lực lượng vũ trang tỉnh tham gia diễn tập KVPT kết hợp động viên quân nhân dự bị theo Quyết định 3391 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có bắn đạn thật cấp đại đội được tăng cường hỏa lực kết quả đạt loại giỏi, đạt được ý nghĩa, mục đích, yêu cầu đề ra.

Công tác quy hoạch, đào tạo chỉ huy trưởng ban CHQS xã, phường, thị trấn, tiến tới chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng công tác quốc phòng - quân sự địa phương từ cơ sở được đẩy mạnh. Thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm đều đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng ngày càng cao, nhất là về sức khỏe, văn hóa và tỷ lệ đảng viên. Công tác tuyển sinh quân sự được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, Ban Tuyển sinh quân sự tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác tuyên truyền hướng nghiệp cho thanh niên, học sinh.

Lực lượng quân sự và công an các cấp trong tỉnh cũng thường xuyên duy trì thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp theo đúng tinh thần Nghị định số 77, 133 về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng. Hai lực lượng này đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý có hiệu quả các tình huống, vụ việc nảy sinh, đặc biệt là bảo vệ thành công đại hội đảng các cấp, chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Những kết quả đạt được trong công tác xây dựng KVPT thời gian qua chính là kinh nghiệm quý báu và là cơ sở, tiền đề vững chắc để Đảng ủy Quân sự, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết nhất trí, khắc phục mọi khó khăn trước mắt, giữ vững vai trò là lực lượng tham mưu nòng cốt xây dựng KVPT tỉnh ngày càng vững chắc, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
 

Đề xuất