Hậu Giang phấn đấu đến năm 2020 có trên 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã huy động được hơn 12.000 tỷ đồng đầu tư vào các hạng mục điện, đường, trường, trạm, cơ sơ vật chất văn hóa, công trình thủy lợi, phát triển mô hình sản xuất, giải quyết việc làm và xóa đói giảm nghèo. Hiện thu nhập bình quân đầu người của tỉnh đạt 28,17 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 6,23%. Giai đoạn 2016 - 2020, Hậu Giang phấn đấu có trên 50% xã đạt chuẩn nông thôn mới và không có xã đạt dưới 10 tiêu chí.
 
Đường giao thông nông thôn xã Tân Tiến được mở rộng và bê tông hóa.

Một góc xã nông thôn mới Tân Tiến (Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

Mô hình trồng ổi lê Đài Loan của gia đình ông Huỳnh Văn Trường (xã Tân Tiến) cho thu nhập hơn 70 triệu đồng/tháng. 

 Cán bộ y tế xã Tân Tiến khám chữa bệnh cho người dân. 

Nông dân xã Tân Tiến thu hoạch dứa.


 

 

Đề xuất