Hà Quảng phát triển cây gừng trâu theo hướng xuất khẩu

Đồng bào ở vùng cao Lục Khu huyện Hà Quảng thu hoạch gừng trâu

Để nâng cao năng suất và chất lượng gừng trâu, từ  năm  2015,  Sở  Nông  nghiệp  và  Phát  triển  nông thôn tỉnh đã triển khai xây dựng mô hình sản xuất và tiêu thụ gừng trâu ở Hà Quảng theo hướng xuất khẩu. Chỉ sau một năm, mô hình này đã cho kết quả tích cực với tổng sản lượng gừng thu được đạt 172 tấn, bình quân 34 tấn/ha, giá trị đạt 11 triệu đồng/ha, cao gấp 2 lần so với trồng lúa, ngô trên cùng diện tích. 
 
Nhờ  trồng  gừng  trâu,  nhiều  hộ  đồng  bào  ở  Hà Quảng  đã  thoát  nghèo,  góp  phần  thay  đổi  bộ  mặt nông thôn nơi đây.

Đất đai ở vùng cao Lục Khu rất thích hợp với khả năng sinh trưởng, phát triển của cây gừng trâu
 
Phân loại gừng trâu sau khi thu hoạch

Chu Hiệu

 

Đề xuất