Hà Nội: Giảm 10 cơ quan báo chí sau khi thực hiện sắp xếp phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025

Cụ thể, trong giai đoạn 1, từ khi Đề án được phê duyệt đến hết năm 2020 có 3 cơ quan báo chí không phải sắp xếp; 15 cơ quan báo chí phải sắp xếp, trong đó dừng hoạt động 6 tạp chí, dừng hoạt động 3 cơ quan báo, giữ ổn định 4 cơ quan báo, sáp nhập một cơ quan báo chí, chuyển đổi mô hình hoạt động một cơ quan báo chí. Kết quả sau sắp xếp, thành phố còn 8 cơ quan báo chí, gồm 5 báo (Hà Nội mới, Kinh tế và Đô thị, Phụ nữ Thủ đô, Lao động Thủ đô, Tuổi trẻ Thủ đô), hai tạp chí (Khoa học thuộc Trường Đại học Thủ đô, Văn học và Nghệ thuật Hà Nội), Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, qua đó giảm 10 cơ quan báo chí.

Giai đoạn II, từ ngày 01/01/2021 đến hết năm 2025, thành phố hoàn thành việc sắp xếp, ổn định hoạt động và nâng cao chất lượng, hiệu quả các cơ quan báo chí sau sắp xếp. Thành phố xác định cơ quan báo chí chủ lực, nòng cốt thực hiện nhiệm vụ chính trị, định hướng thông tin tạo đồng thuận trong xã hội. Báo in và tạp chí sẽ hoạt động theo mô hình một cơ quan báo in có nhiều ấn phẩm; đổi mới hình thức, nội dung. Báo điện tử và tạp chí điện tử sẽ tập trung phát triển báo điện tử có kỹ thuật, công nghệ hiện đại, tính tương tác cao, định hướng dư luận xã hội, tuyên truyền và thông tin đối ngoại (bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài); đồng thời, đổi mới công nghệ, trở thành công cụ hữu hiệu định hướng thông tin mạng.

Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội sẽ hoàn thiện tổ chức nhân sự theo mô hình tinh gọn, hiệu quả, đẩy mạnh cung cấp trên mạng internet, đầu tư thiết bị chuyên ngành và hệ thống an ninh, an toàn trong phát sóng, sản xuất chương trình truyền hình theo tiêu chuẩn kỹ thuật hiện đại. Theo Quyết định số 18/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội, việc sắp xếp nhằm phát triển hệ thống báo chí thành phố, khắc phục tình trạng chồng chéo, đầu tư dàn trải, buông lỏng quản lý, hoạt động xa rời tôn chỉ, mục đích; xây dựng cơ quan báo chí chủ lực, đa phương tiện làm nòng cốt, có vai trò định hướng dư luận xã hội, thông tin đối ngoại; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí trong tình hình mới.
Nguyễn Thắng
 

Đề xuất