Đồng bào Mông ở Yên Bái tích cực chuẩn bị sản xuất vụ Đông Xuân

 Làm đất và gieo mạ, sẵn sàng cho vụ cấy mới.

Từ nhiều năm nay, nhờ có các chương trình vận động, hỗ trợ, người Mông ở Yên Bái đã tích cực tham gia sản xuất vụ Đông Xuân, bảo đảm không còn tình trạng thiếu lương thực.

Tháo nước vào ruộng. 

Dọn đá để chuẩn bị cày ải cho vụ gieo trồng mới.

Cày ải để chuẩn bị gieo cấy vụ Đông Xuân. 

Chuẩn bị phân bón ruộng cho vụ Đông Xuân.

 Phụ nữ người Mông chăm sóc nương lúa mì mới trồng. 


 

 

Đề xuất