Đổi mới cơ chế quản lý tài chính và thu nhập gắn với đặc thù của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước

Thủ tướng giao Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội Báo cáo về cơ chế quản lý tài chính và thu nhập gắn với đặc thù của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước. Sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, Bộ Tài chính hoàn thiện dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả thực hiện và đổi mới cơ chế tài chính, thu nhập gắn với đặc thù của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/11/2019.
Đỗ Phương Bình

Đề xuất